Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-114
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

Հարցաշար՝ քննիչների թեկնածուների ցուցակը համալրելու համար անցկացվող բաց մրցույթի (ուժը կորցրած)

16.01.2015 14:18

 

 

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ  ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

 

Սահմանադրական իրավունք (2015թ. խմբագրությամբ)
 

 1. «Սահմանադրություն» հասկացությունը,  Սահմանադրության իրավաբանական բնույթը և էությունը
 2. Սահմանադրության տեսակները և ձևերը
 3. Սահմանադրության գործառությունները (ֆունկցիաները)
 4. Սահմանադրության գործողությունը, ընդունման և փոփոխման կարգը
 5. «Սահմանադրական կարգ» հասկացությունը
 6. Ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական իրավական պետություն
 7. «Անձի իրավական կարգավիճակ» հասկացությունը
 8. Մարդու և քաղաքացու իրավական վիճակի սկզբունքները
 9. «Սահմանադրական իրավունքներ, ազատություններ և պարտականություններ» հասկացությունն ու դրանց բովանդակությունը
 10. Օտարերկրացիների իրավական վիճակը ՀայաստանիՀանրապետությունում
 11. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական հիմքերը
 12. Իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը
 13. Իրավունքների և ազատությունների դասակարգումը
 14. Արժանապատվությունը` որպես մարդու իրավունքների հիմք
 15. Կյանքի իրավունք
 16. Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք
 17. Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք
 18. Բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք
 19. Ազատ տեղաշարժվելու, բնակավայր ընտրելու իրավունք
 20. Խղճի և հավատքի (կրոնի) ազատության իրավունք
 21. Մտքի և խոսքի ազատության իրավունք
 22. Տեղեկատվության ազատության իրավունք
 23. Պետության կառավարմանը մասնակցելու իրավունք
 24. Մասնավոր սեփականության իրավունք
 25. Աշխատանքի ընտրության ազատություն
 26. Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք
 27. Սոցիալական ապահովության իրավունք
 28. Կրթության իրավունք
 29. «Իրավունքների և ազատությունների երաշխիքներ» հասկացությունը և բովանդակությունը
 30. Իրավունքների և ազատությունների դատական, միջազգային իրավական պաշտպանությունը և ինքնապաշտպանությունը
 31. Իրավաբանական օգնության և պաշտպան ունենալու իրավունքը
 32. Անմեղության կանխավարկածը
 33. Օրենքի հետադարձ ուժի արգելումը
 34. «Սահմանադրական պարտականություններ» հասկացության հիմնական գծերը
 35. «Քաղաքացիություն» հասկացությունը
 36. ՀՀ քաղաքացիության սկզբունքները, ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու հիմքերը և կարգը,  ՀՀ քաղաքացիության դադարեցումը
 37. Փախստականների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և քաղաքական ապաստանի իրավունքը
 38. ՀՀ Նախագահի իրավական կարգավիճակը պետական իշխանության մարմինների համակարգում
 39. ՀՀ Նախագահի լիազորությունները
 40. ՀՀ Նախագահի ակտերը և աշխատակազմը
 41. Ազգային Ժողովը` որպես ՀՀ ներկայացուցչական և օրենսդիր մարմին
 42. Օրենսդրական գործընթացը Ազգային ժողովում
 43. ՀՀ կառավարությունը ՀՀ պետական մարմինների համակարգում
 44. Կառավարության կազմավորման կարգն ու կառուցվածքը
 45. ՀՀ կառավարության և վարչապետի ակտերը
 46. Դատական իշխանության մարմինների համակարգի կազմակերպման և գործունեությանկարգը
 47. ՀՀ դատախազության կազմակերպման և իրավասության սահմանադրական հիմունքները
 48. Փաստաբանական ծառայությունը և դատական իշխանությանն աջակցող մյուս մարմինները
 49. Սահմանադրական արդարադատությունը սահմանադրական վերահսկողության համակարգում
 50. «Տեղական ինքնակառավարում» հասկացությունը, համակարգը և լիազորությունները

 

Քրեական իրավունք.
 

 1. ՀՀ քրեական օրենսգրքի խնդիրները
 2. Քրեական օրենսդրության սկզբունքները
 3. Քրեական օրենքի հասկացությունը, հատկանիշները և կառուցվածքը
 4. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում և տարածքի մեջ
 5. Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը
 6. Հանցագործության հասկացությունը և հատկանիշները
 7. Հանցագործությունների դասակարգումը
 8. Շարունակվող և տևող հանցագործությունները
 9. Հանցագործությունների համակցությունը
 10. Հանցագործությունների ռեցիդիվը
 11. Հանցակազմի հասկացությունը, տարրերը և տեսակները
 12. Հանցագործության օբյեկտի հասկացությունը և տեսակները
 13. Հանցագործության առարկան
 14. Հանցագործության օբյեկտիվ կողմի ընդհանուր բնութագիրը
 15. Հանցագործության սուբյեկտի ընդհանուր բնութագիրը
 16. Մեղսունակություն ,անմեղսունակություն և սահմանափակ մեղսունակություն
 17. Պատասխանատվությունը հարբած վիճակում հանցանք կատարելու համար
 18. Հանցագործության հատուկ սուբյեկտը
 19. Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի ընդհանուր բնութագիրը
 20. Մեղքի հասկացությունը և ձևերը
 21. Հանցագործության շարժառիթը, նպատակը, հույզերը
 22. Սխալը և դրա քրեաիրավական նշանակությունը
 23. Քրեական պատասխանատվության հասկացությունը և հիմքը
 24. Հանցագործության փուլերի հասկացությունը և տեսակները
 25. Ավարտված և չավարտված հանցագործություններ
 26. Հանցագործությունից կամովին հրաժարվելը
 27. Հանցակցության հասկացությունը, հատկանիշները և հանցակիցների տեսակները
 28. Հանցակիցների պատասխանատվությունը
 29. Առնչակցությունը
 30. Հանցակցի սահմանազանցումը
 31. Անհրաժեշտ պաշտպանություն
 32. Ծայրահեղ անհրաժեշտություն
 33. Հիմնավորված ռիսկ
 34. Հրաման կամ կարգադրություն կատարելը
 35. Պատժի հասկացությունը , տարրերը, նպատակները և տեսակները
 36. Պատժի տեսակները, հիմնական և լրացուցիչ պատիժներ
 37. Պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքները
 38. Պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանքները
 39. Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները
 40. Օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելը
 41. Պատիժ նշանակելը հանցանքների և դատավճիռների համակցությամբ
 42. Պատժի ժամկետները հաշվելը և պատիժը հաշվակցելը
 43. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը:
 44. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը և հիմքերը
 45. Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելու հիմքերը
 46. Պատժից ազատելու տեսակները
 47. Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը
 48. Համաներում, ներում, դատվածություն
 49. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների հասկացությունը, կիրառման հիմքը, նշանակումը, փոփոխումը, դադարեցումը և տեսակները
 50. Անչափահասների քրեական պատ³ë˳ݳïíáõթյան և պատժի առանձնահատկությունները
 51. Անչափահասների նկատմամբ նշանակվող պատժի տեսակները
 52. Դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցները
 53. Պատժից ազատելու, վաղեմության ժամկետները հաշվելու և դատվածությանմարման առանձնահատկությունները
 54. Սպանության հասկացությունը և տեսակները
 55. Հասարակ սպանության քրեաիրավական բնութագիրը
 56. Երկու և ավելի անձանց սպանության սուբյեկտիվ կողմի արտահայտումը
 57. Ակնհայտ հղի կնոջ սպանության պարտադիր պայմանները
 58. Հոգեկան տանջանքները, որպես առանձին դաժանությամբ սպանության բաղադրիչ
 59. Մեծաքանակ հարվածները և առանձին դաժանությամբ սպանությունը
 60. Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության քրեաիրավական բնութագիրը
 61. Շահադիտական դրդումներով սպանության առանձնահատկությունները
 62. Խուլիգանական դրդումներով սպանությանը բնորոշ գործողությունների արտահայտումը
 63. Այլ հանցանքը թաքցնելու կամ դրա կատարումը հեշտացնելու նպատակով կատարված սպանությունը
 64. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանության քրեաիրավական բնութագիրը
 65. Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանության որակման առանձնահատկությունները
 66. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների սահմանազանցմամբ սպանությունը
 67. Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանությունը
 68. Անզգուշությամբ մահ պատճառելը
 69. Ինքնասպանության հասցնելը և ինքնասպանության հակելը
 70. Դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը
 71. Ծեծի և խոշտանգման քրեաիրավական բնութագիրը
 72. Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելը
 73. Վտանգի մեջ թողնելը և հիվանդին օգնություն ցույց չտալը
 74. Մարդուն առևանգելը և ազատությունից ապօրինի զրկելը
 75. Մարդու թրաֆիքինգի կամ շահագործման քրեաիրավական բնութագիրը
 76. Բռնաբարության քրեաիրավական բնութագիրը
 77. Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները
 78. Անառակաբարո գործողությունները 
 79. Մարդու և քաղաքացու իրավահավասարությունը խախտելը
 80. Ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը
 81. Աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելը
 82. Հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելը
 83. Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը
 84. Անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելը
 85. Երեխային ոգելից խմիչքների օգտագործմանը, ուժեղ ներգործող կամ այլ թմրեցնող նյութերի ոչ բժշկական օգտագործմանը, թափառաշրջիկությանը ներգրավելը կամ մուրացկանության հետ կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավելը
 86. Ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելը կամ երեխային փոխելը
 87. Խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի առքը կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը
 88. Հափշտակության տեսակները
 89. Ավազակության քրեաիրավական բնութագիրը
 90. Գողության և կողոպուտի որակման առանձնահատկությունները
 91. Բնակարան, պահեստարան կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելով հափշտակությունը
 92. Զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկաների գործադրմամբ հափշտակությունը
 93. Կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով ուրիշի գույքը հափշտակելու նպատակով հարձակումը.
 94. Խարդախության քրեաիրավական բնութագիրը
 95. Յուրացնելու կամ վատնելու քրեաիրավական բնութագիրը
 96. Առանձնակի արժեք ունեցող առարկաներ հափշտակելը
 97. Շորթումը որպես քրեորեն պատժելի արարք
 98. Ավտոմեքենային կամ տրանսպորտային այլ միջոցին ապօրինաբար տիրանալն առանց հափշտակելու նպատակի
 99. Գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը
 100. Ապօրինի ձեռնարկատիրության և կեղծ ձեռնարկատիրության որակման առանձնահատկությունները
 101. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելը ¥փողերի լվացումը¤
 102. Կանխամտածված սնանկության և կեղծ սնանկության որակման առանձնահատկությունները
 103. Առևտրային կաշառքի քրեաիրավական բնութագիրը
 104. Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը
 105. Հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը
 106. Վաշխառության որակման առանձնահատկությունները
 107. Մաքսանենգության քրեաիրավական բնութագիրը
 108. Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելը կամ իրացնելը
 109. Ահաբեկչության և ահաբեկչության ֆինանսավորման քրեաիրավական բնութագիրը
 110. Պատանդ վերցնելու հանցակազմի առանձնահատկությունները
 111. Բանդիտիզմի քրեաիրավական բնութագիրը
 112. Զանգվածային անկարգությունները
 113. Ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը
 114. Ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը
 115. Համակարգչային տեղեկատվության համակարգ առանց թույլտվության մուտք գործելը (ներթափանցելը)
 116. Համակարգչային սաբոտաժը
 117. Վնասաբեր ծրագրեր մշակելը, օգտագործելը և տարածելը
 118. Խուլիգանության քրեաիրավական բնութագիրը
 119. Վանդալիզմի քրեաիրավական բնութագիրը
 120. Շահադիտական նպատակով այլ անձի պոռնկությամբ զբաղվելուն ներգրավելը
 121. Պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելը
 122. Պատմության և մշակույթի հուշարձաններ ոչնչացնելը կամ վնասելը
 123. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելը
 124. Ապօրինի որսի քրեաիրավական բնութագիրը
 125. Ծառերի, թփերի և բուսածածկի ապօրինի հատումը
 126. Իշխանությունը յուրացնելը
 127. Դիվերսիայի քրեաիրավական բնութագիրը
 128. Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանությունը
 129. Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը
 130. Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը
 131. Կաշառք ստանալը և տալը
 132. Կաշառքի միջնորդությունը
 133. Ինքնիրավչության քրեաիրավական բնութագիրը
 134. Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելը
 135. Արդարադատության իրականացմանը և քննությանը խոչընդոտելը
 136. Սուտ մատնությունը
 137. Հանցագործությունը պարտակելը և հանցագործության մասին չհայտնելը
 138. Սուտ ցուցմունք կամ կեղծ եզրակացություն տալը կամ ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելը
 139. Ապօրինի ձերբակալելը կամ կալանավորելը
 140. Ապացույցները կեղծելը
 141. Կաշառքի կամ առևտրային կաշառքի պրովոկացիան
 142. Հրամանը չկատարելը
 143. Զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում
 144. Զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողելը և դասալքությունը
 145. Մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելը
 146. Իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը
 147. Ագրեսիվ պատերազմը և ագրեսիվ պատերազմի հրապարակային կոչերը
 148. Ցեղասպանության քրեաիրական բնութագիրը
 149. Էկոցիդի քրեաիրական բնութագիրը
 150. Վարձկանության քրեաիրական բնութագիրը

 

Քրեադատավարական իրավունք.
 

 1. Քրեական դատավարության օրենսդրության խնդիրները
 2. «Քրեական գործ», «գործով վարույթ», «մինչդատական վարույթ» հասկացությունները
 3. Դատավարական որոշումների հասկացությունը, տեսակները և դրանց ներկայացվող պահանջները: «Դատավարական որոշում», «որոշում», «վերջնական որոշում», «դատական ակտ» հասկացությունների փոխհարաբերակցությունը
 4. Հավասարությունը օրենքի և դատարանի առջև
 5. Իրավաբանական օգնության իրավունքի ապահովումը
 6. Անձի, բնակարանի և գույքի անձեռնմխելիությունը քրեական դատավարությունում
 7. Գործի արդարացի քննությունը
 8. Կասկածյալի և մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը և դրա ապահովումը
 9. Կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելիությունը
 10. Մրցակցությունը քրեական դատավարության ընթացքում
 11. Անալոգիան ՀՀ քրեական դատավարությունու
 12. Քրեական դատավարության փուլերը
 13. Քրեական հետապնդման հասկացությունն ու հիմքերը
 14. Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքները
 15. Դատարանի կազմը և լիազորությունները
 16. Դատախազը և նրա լիազորությունները մինչդատական վարությում
 17. Քննիչը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ և նրա լիազորությունները
 18. Հետաքննության մարմինները և նրանց լիազորությունները
 19. Տուժողը, նրա իրավունքներն ու պարտականությունները
 20. Քաղաքացիական հայցվորը, նրա իրավունքներն ու պարտականությունները
 21. Կասկածյալը և մեղադրյալը քրեական դատավարությունում
 22. Պաշտպանը և նրա պարտադիր մասնակցությունը
 23. Պաշտպան հրավիրելը, նշանակելը, փոխարինելը և վարույթին` նրա մասնակցելու այլ հիմքերը
 24. Ներկայացուցիչները և իրավահաջորդները քրեական դատավարությունում
 25. Ընթերական քրեական դատավարությունում
 26. Թարգմանիչը քրեական դատավարությունում
 27. Մասնագետը քրեական դատավարությունում
 28. Փորձագետը քրեական դատավարությունում
 29. Անձինք, որոնք չեն կարող կանչվել և հարցաքննվել որպես վկա
 30. Վկան քրեական դատավարությունում և նրա իրավաբանական օգնության իրավունքը
 31. Բացարկները, ինքնաբացարկները և գործով վարույթից հեռացնելու մասին միջնորդությունները
 32. Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պաշտպանության միջոցները
 33. Դատավարության մասնակից ճանաչելու պահանջի իրավունքը
 34. Ապացույցների հասկացությունը և տեսակները
 35. Որպես ապացույց չթույլատրվող նյութերը
 36. Ապացուցման ենթակա հանգամանքները
 37. Որոշակի ապացույցների առկայությամբ հաստատվող հանգամանքները
 38. Ապացուցումը քրեական դատավարությունում
 39. Ապացույցների թույլատրելիության չափորոշիչները
 40. Ձերբակալման հասկացությունը, հիմքերը և ժամկետները
 41. «Բերվածի» կարգավիճակը քրեական դատավարությունում և նրա նվազագույն իրավունքները
 42. Խափանման միջոցների  հասկացությունը և համակարգը
 43. Խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը և կարգը
 44. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց
 45. Կալանավորման պայմաններն ու հիմքերը
 46. Հիմնավոր կասկածը որպես կալանավորման կիրառման պայման
 47. Կալանքի տակ պահելու ժամկետները (հաշվակցման առանձնահատկությունները)
 48. Գույքի խնամքի և հսկողության իրավունքը
 49. Մեղադրյալին կալանքից ազատելը
 50. Գրավի` որպես կալանավորման այլընտրանքային միջոցի կիրառման առանձնահատկությունները
 51. Ստորագրություն չհեռանալու մասին
 52. Անձնական երաշխավորություն
 53. Կազմակերպության երաշխավորություն
 54. Հսկողությանը հանձնելը
 55. Հրամանատարության հսկողությանը հանձնելը
 56. Խափանման միջոցների բողոքարկումը, փոփոխելը և վերացնելը
 57. Դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցները
 58. Քաղաքացիական հայցը քրեական դատավարությունում
 59. Գաղտնիության պահպանումը քրեական դատավարությունում
 60. Դատավարական ժամկետները
 61. Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը
 62. Հանցագործությունների մասին հաղորդումների քննարկման կարգը և դրա արդյունքում ընդունվող որոշումները
 63. Քրեական գործ հարուցելու կարգը
 64. Քրեական գործի հարուցումը մերժելը
 65. Նախնական քննության ընդհանուր պայմանները
 66. Նախաքննության կատարման վայրը և սկիզբը
 67. Քննչական բաժնի պետի լիազորությունները
 68. Քրեադատավարական վերադասությունը նախաքննության մարմնում
 69. Քննչական ենթակայությունը
 70. Նախաքննության կատարումը քննչական խմբի կողմից
 71. Նախնական քննության ժամկետները
 72. Նախնական քննության ավարտը
 73. Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքը և կարգը
 74. Մեղադրանք առաջադրելու կարգը
 75. Հարցաքննության ընդհանուր պայմանները
 76. Վկայի և տուժողի հարցաքննության դատավարական կարգը
 77. Կասկածյալի և մեղադրյալի հարցաքննության դատավարական կարգը
 78. Առերեսման դատավարական կարգը
 79. Զննում, արտաշիրմում և քննում կատարելու դատավարական կարգը
 80. Ճանաչման ներկայացնելու առանձնահատկությունները
 81. Խուզարկություն և առգրավում կատարելու հիմ`երն ու դատավարական կարգը
 82. Գույքի վրա կալանք դնելը
 83. Նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումները վերահսկելը
 84. Քննչական փորձարարությունը
 85. Փորձաքննության նշանակելը և կատարելը
 86. Փորձաքննությունների տեսակները` ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
 87. Հետազոտման համար նմուշներ ստանալու առանձնահատկությունները
 88. Քրեական գործով վարույթի կասեցումը և կասեցված վարույթի վերսկսումը
 89. Քրեական գործով վարույթի կարճումը և քրեական հետապնդումը դադարեցնելը
 90. Քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու կարգը
 91. Մեղադրական եզրակացությունը և դրա հավելվածները
 92. Դատախազի որոշումները մեղադրական եզրակացությամբ ստացված գործով
 93. Հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի և օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների անօրինական և անհիմն որոշումների և գործողությունների բողոքարկումը դատարան
 94. Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթում
 95. Անչափահասների գործերով վարույթի ընդհանուր բնութագիրը.
 96. Միջազգային պայմանագրերով սահմանված առավելություններից և անձեռնմխելիությունից  օգտվող  անձանց գործերով վարույթի առանձնահատկությունները
 97. Անմեղսունակ անձանց գործերով բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու մինչդատական վարույթը
 98. Քրեական գործերով իրավական օգնության առանձնահատկությունները
 99. Հանձնումը որպես քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու հիմնական  տեսակ
 100. Իրավական օգնության հարցերով հարաբերությունները միջազգային մարմինների հետ

 


Մեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի