Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-114
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

ՀՀ ՔԿ նախագահի հրամանը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու մասին (ինկորպորացված տարբերակ)

04.12.2019 11:13

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

 
 
 
 
Հրամանը՝


 

 

 

ք.Երևան, 04.12.2019թ., N 153-Լ
Ինկորպորացիա
27.12.2014թ., N 18-Լ


Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածը, 35-րդ հոդվածի 18-րդ մասը և  ղեկավարվելով  12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով`

 

Հրամայում եմ՝

 

1.Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի գործունեության կարգը` համաձայն  հավելվածի (կցվում է):

2.Հայաստանի  Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ա.Թամազյանին` «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելուց տասնութ ամիս հետո ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջին ատեստավորման անցկացումը:

3.Սույն հրամանն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մարմինների և ստորաբաժանումների ղեկավարներին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարին:


Ա. Գ. Հովսեփյան

                                 

 

«  » դեկտեմբերի 2014թ., ք. Երևան
                                                                                                 Հավելված
                                                                                       Հաստատված  է
Հայաստանի Հանրապետության
                                                                                       քննչական կոմիտեի նախագահի
«      »  ----- 2014թ.
թիվ ----- Լ հրամանով

                                                                                   

                              

      

    ԿԱՐԳ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ   ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

I.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է  Հայաստանի Հանրապետության  քննչական կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե)  որակավորման հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) գործունեության կարգը:

2.Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով, սույն կարգով և իրավական այլ ակտերով:

3. Հանձնաժողովին վերապահված լիազորությունների  լիարժեք և արդյունավետ իրականացումն ապահովում է  Կոմիտեի  դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչությունը:


II. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ


4. Հանձնաժողովի խնդիրներն են`

1) ապահովել Կոմիտեում ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի համալրման համար անցկացվող որակավորման տարեկան և լրացուցիչ ստուգումները,
2)ապահովել Կոմիտեում ատեստավորման ենթակա ծառայողների ատեստավորում անցկացնելու գործընթացը,
3)ապահովել Կոմիտեի ծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակի ձևավորումը,
4)ապահովել «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-ից 19-րդ կետերով նախատեսված լիազորությունների իրականացումը:

III. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

5.Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են նիստերի միջոցով:

6.Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են Հանձնաժողովի անդամների առնվազն կեսից ավելիի մասնակցության դեպքում:

7.Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: 

8.Հանձնաժողովի նիստերը սղագրման եղանակով արձանագրում է Հանձնաժողովի նիստերի քարտուղարը:

9.«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-ից 19-րդ կետերով նախատեսված Հանձնաժողովի  լիազորությունների  իրականացումը կազմակերպում է  Կոմիտեի քրեական գործերի քննության աջակցության վարչությունը:


IV. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ


10.Հանձնաժողովի նախագահը`
1) ղեկավարում է Հանձնաժողովի աշխատանքները,
2) վարում է Հանձնաժողովի նիստերը,
3)կազմակերպում է Կոմիտեի թեկնածությունների ցուցակի համալրման, Կոմիտեի ծառայողների ատեստավորման և ծառայողական առաջխաղացման ցուցակների  ձևավորման աշխատանքները,
3.1) մասնակցում է Կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի համալրման համար անցկացվող գրավոր քննությանը, հարցազրույցին և Կոմիտեի ծառայողների ատեստավորմանը, ստուգում է նրանց  գիտելիքները, (3.1-ին ենթ. լրաց. 05.04.2019. N 49-Լ)
3.2) մասնակցում է հարցազրույցի և ատեստավորման արդյունքում յուրաքանչյուր հայտատուի կամ ծառայողի համար անցկացվող քվեարկությանը` քվեարկելով կողմ կամ դեմ, (3.1-ին ենթ. լրաց. 05.04.2019. N 49-Լ)
4)ամփոփում և հայտարարում է Կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի համալրման, ծառայողների ատեստավորման արդյունքները,
5)իրականացնում է  սույն կարգով և իրավական այլ ակտերով իր իրավասությանը վերապահված այլ լիազորություններ:


V. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԸ


11.Հանձնաժողովի անդամը`
1)Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ վարում է նիստերը,
2)մասնակցում է Կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակի համալրման համար անցկացվող գրավոր քննությանը, հարցազրույցին և Կոմիտեի ծառայողների ատեստավորմանը, ստուգում է նրանց  գիտելիքները,
3) բարձրաձայն հայտարարում է պատասխանի ճիշտ  կամ սխալ լինելու  մասին, իսկ սխալ պատասխանի դեպքում  տալիս է ճիշտ պատասխանը,
4)մասնակցում է հարցազրույցի և ատեստավորման արդյունքում յուրաքանչյուր հայտատուի կամ ծառայողի համար անցկացվող քվեարկությանը` քվեարկելով կողմ  կամ դեմ, (4-րդ ենթ. փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)
5) ծանոթանում է նիստերի արձանագրություններին,
6)իրականացնում է  սույն կարգով և իրավական այլ ակտերով  իր իրավասությանը վերապահված այլ լիազորություններ:


VI.ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  


12.Կոմիտեի ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը (այսուհետ` Թեկնածությունների ցուցակ)  համալրում է Հանձնաժողովը` տարին մեկ անգամ, որպես կանոն, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին:

13.Կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ թեկնածությունների ցուցակում լրացումներ կատարելու համար տարվա ընթացքում  կարող է  անցկացվել հավակնորդների լրացուցիչ որակավորման ստուգում:

13.1. Որակավորման ստուգումը բաղկացած է փաստաթղթերի ստուգման, գրավոր քննության և հարցազրույցի անցկացման փուլերից: (13.1-ին կետը. լրաց. 05.04.2019. N 49-Լ)

14.Հանձնաժողովը Թեկնածությունների ցուցակի  համալրման նպատակով  հայտերի  ընդունման մասին առնվազն մեկ ամիս առաջ, առնվազն 3000 տպաքանակ ունեցող մամուլում, հրապարակային  ծանուցումների  պաշտոնական ինտերնետային կայքում /www.azdarar.am/ և Կոմիտեի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է հայտարարություն` թեկնածությունների ցուցակի  համալրման նպատակով որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին` նշելով  դիմումների ընդունման ժամկետները, վայրը, որակավորման  գրավոր քննության օրը, համալրման ենթակա տեղերի քանակը:

15.Հայտերը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտմամբ կամ «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պահանջները չբավարարող հայտերի ընդունումը մերժվում է, և դրանք ենթակա են վերադարձման Կոմիտեի դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

15.1. Հանձնաժողովի կողմից հայտի ընդունման մերժումը դատական կարգով բողոքարկելը չի կասեցնում  հայտերի ընդունման և Թեկնածությունների ցուցակը կազմելու ընթացակարգը: (15.1-ին կետը. լրաց. 05.04.2019. N 49-Լ)

15.2. Հանձնաժողովի` հայտի ընդունման մերժումը դատարանի կողմից ոչ իրավաչափ  ճանաչվելու դեպքում  հայտատուի  հայտը  քննարկվում է Հանձնաժողովի կողմից: (15.2-րդ կետը. լրաց. 05.04.2019. N 49-Լ)


VII. ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
(Վերնագ. փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

16.Թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող գրավոր քննության հարցաշարը կազմվում է նախօրոք, հաստատվում է Կոմիտեի նախագահի  կողմից և քննությունից առնվազն մեկ ամիս առաջ հրապարակվում Կոմիտեի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

17. Հարցաշարը բաղկացած է երկու հարյուր երեսուն հարցից, որոնք ընդգրկում են հետևյալ բնագավառները՝
1) կրիմինալիստիկա՝ հիսուն հարց,
2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք՝ հարյուր հարց,
3) Հայաստանի Հանրապետության քրեադատավարական իրավունք՝ ութսուն հարց: (փոփ. 10.12.2018թ. N 203-Լ)

18.Հանձնաժողովը, մինչև գրավոր քննությունը, համակարգչում զետեղված կամ թղթային տարբերակով կազմված հարցաշարից, պատահական ընտրությամբ, ընտրում է գրավոր քննություն անցկացնելու համար հարցեր և կազմում հայտատուների քանակին համապատասխան հարցատոմսեր՝ հետևյալ չափաբաժիններով.
1) կրիմինալիստիկա՝ մեկ հարց,
2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք՝ մեկ հարց,
3)Հայաստանի Հանրապետության քրեադատավարական իրավունք՝ մեկ հարց:
(փոփ. 10.12.2018թ. N 203-Լ)

18.1. Հարցազրույցի առաջադրանքները կազմվում են գրավոր քննության համար նախատեսված հարցաշարի շրջանակներում և հաստատվում Հանձնաժողովի կողմից:

18.2. Առաջադրանքն իրենից ներկայացնում է իրավական խնդիր՝ առաջադրված փաստական հանգամանքների նկատմամբ իրավունքի նորմերը վերլուծելու, կիրառելու, կրիմինալիստիկական հնարքներ օգտագործելու պահանջով:

18.3. Հարցազրույցի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ հանձնաժողովը գրավոր քննության փուլը հաղթահարած հայտատուների քանակին համապատասխան կազմում է հարցատոմսեր՝ յուրաքանչյուրում ներառելով մեկ առաջադրանք: Հարցատոմսերը տեղադրվում են ծրարների մեջ, որոնք կնքվում են:
(18.1-18.3-րդ կետերը լրաց. 05.04.2019. N49-Լ)

VIII.ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

19.Գրավոր քննությունն անցկացվում է այդ նպատակի համար առանձնացված սենյակում, որն ապահովված է համապատասխան պայմաններով:

20.Հավակնորդը գրավոր քննությանը  մասնակցելու համար ներկայացնում է անձը հաստատող փաստաթուղթ: Հանձնաժողովի քարտուղարը ստուգում է մասնակցի ինքնությունը և թույլատրում նրան մուտք գործել  քննասենյակ:

21.Մասնակիցների մուտքը սենյակ դադարեցվում է գրավոր քննությունը  սկսելուց 10 րոպե առաջ:

22.Գրավոր քննության մասնակիցներին արգելվում է  քննասենյակ բերել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր, կապի միջոցներ կամ այլ տեխնիկական սարքեր:

23.Հանձնաժողովի քարտուղարը մասնակիցներին բացատրում է գրավոր քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերը, պատաս­խանում մասնակիցների  հարցերին:

24.Քննասենյակում յուրաքանչյուր հավակնորդ զբաղեցնում է առանձին գրասեղան։

25.Քննության տևողությունը երկու ժամ  է։

26.Մինչև  քննության   սկիզբը յուրաքանչյուր հավակնորդ Հանձնաժողովի քարտուղարից ստանում է ծրար, որը պարունակում է`
1)հարցատոմս,
2)Հանձնաժողովի կողմից  դրոշմված, ծածկագրված տետր,
3)գրիչ:
Հանձնաժողովի քարտուղարը քննության ավարտից 10 րոպե առաջ մասնակիցներին հիշեցնում է մնացած ժամանակի մասին:

27.Աշխատանքն ավարտելուց կամ գրավոր քննության համար  հատկացված ժամանակը սպառվելուց հետո, մասնակիցը Հանձնաժողովի քարտուղարին է հանձնում ծածկագրված տետրը և  ծրարը:
28.Քարտուղարն աշխատանքը  պատճենահանման սարքի միջոցով պատճենահանելուց հետո  պատճենը հանձնում է մասնակցին, իսկ ծրարավորված բնօրինակը` Հանձնաժողովի նախագահին:

29.Սույն բաժնում նշված պահանջները խախտելու դեպքում Հանձնաժողովը դադարեցնում է հայտատուի մասնակցությունը քննությանը, աշխատանքը ճանաչում է անվավեր և գնահատում զրո միավոր, ինչի մասին Հանձնաժողովի քարտուղարը նշում է կատարում մասնակցի գրավոր աշխատանքի վրա և կազմում համապատասխան արձանագրություն:


IX. ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԻ  ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ  ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ
(Վերնագ. փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

30.Հանձնաժողովը հայտատուի գրավոր աշխատանքը ստուգելիս գնահատում է հայտատուի մասնագիտական պատրաստվածությունը:

31.Ստուգված գրավոր աշխատանքը պետք է պարունակի դրանցում առկա թերությունների վերաբերյալ ստուգողների կատարած համապատասխան նշումները,  որոնք հնարավորություն կտան եզրահանգումներ անելու գնահատման հիմքում ընկած հանգամանքների մասին:

32.Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ծանոթանալու ստուգված գրավոր աշխատանքին և ներկայացնելու իր նկատառումները։

33.Հարցատոմսը գնահատվում է  յոթանասունհինգ բալային համակարգով:

34.Հարցատոմսի յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը գնահատվում է  առավելագույնը  քսանհինգ  միավոր: (34-րդ կետը փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

35.Տետրերի ծածկագրերը վերծանվում են միայն քննության արդյունքներն ամփոփվելուց հետո:

36.Գրավոր աշխատանքը գնահատվում է զրո միավոր, եթե այն ներկայացվել է չծածկագրված, չդրոշմավորված տետրով, այլ գրիչով գրված կամ այլ  անհատականացնող նշումներով:

37.Կոմիտեի ծառայողների Թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված գրավոր քննության արդյունքները հրապարակվում են մինչև անցկացման օրվան հաջորդող տասներորդ աշխատանքային օրը:

38.Թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված գրավոր քննության արդյունքները՝ յուրաքանչյուր հարցի համար ստացած գնահատականը և հավակնորդների հանրագումարային միավորները, հրապարակվում են Հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա հանձնարարությամբ հանձնաժողովի անդամի  կողմից: (38-րդ կետը փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

38.1. Հանձնաժողովի նախագահը թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված գրավոր քննության արդյունքների հրապարակման օրվանից եռօրյա ժամկետում Կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում զեկուցագիր, որում ամփոփվում են տվյալ օրվա գրավոր քննության արդյունքները և ներկայացվում առաջարկություններ: (կետը լրաց. 04.12.2019. N 153-Լ)

39. Գրավոր քննության արդյունքում անցողիկ՝ հիսուն և ավելի միավորներ հավաքած հայտատուները իրավունք են ստանում մասնակցելու հարցազրույցի փուլին: (39-րդ կետը փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

40.(40-րդ կետը ուժը կորցր. 05.04.2019. N 49-Լ)

41.(41-րդ կետը ուժը կորցր. 05.04.2019. N 49-Լ)

42. (42-րդ կետը ուժը կորցր. 05.04.2019. N 49-Լ)


IX1. ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ
(9-րդ գլուխը լրաց. 05.04.2019. N 49-Լ)

42.1. Թեկնածությունների ցուցակի համալրման համար անցկացված գրավոր քննության արդյունքները հայտարարելուց հետո 5 օրյա ժամկետում իրականացվում է հայտատուների հարցազրույցի կազմակերպման գործընթացը:

42.2. Հարցազրույցի նպատակն է ստուգել հայտատուի գործնական ունակությունները և հմտությունները:

42.3. Հարցազրույցի սենյակ հայտատուն ներկայանում է անձամբ, նիստերի քարտուղարի հրավերով:

42.4. Հայտատուն Հանձնաժողովին ներկայանում է` հայտնելով իր անունը և ազգանունը:

42.5. Հայտատուին արգելվում է մտնել հարցազրույցի անցկացման սենյակ՝ իր մոտ ունենալով տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր, կապի միջոցներ կամ այլ տեխնիկական սարքեր:

42.6. Յուրաքանչյուր հայտատուի հարցազրույցն անցկացվում է առանձին:

42.7. Հայտատուն իր ցանկությամբ ընտրում է կնքված ծրարներից մեկը և հայտնում է հարցատոմսի համարը:

42.8. Հայտատուին ժամանակ է տրվում առաջադրանքին ծանոթանալու համար:

42.9 Հարցազրույցի ընթացքում հայտատուին կարող են տրվել նաև առաջադրանքին առնչվող հարակից բանավոր հարցեր: Հարցազրույցի ընթացքում Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ հայտատուին կարող է տալ առավելագույնը երկու հարակից հարց: Յուրաքանչյուր հարցից հետո, հարց տվող Հանձնաժողովի անդամը հայտարարում է պատասխանի ճիշտ կամ սխալ լինելը, իսկ սխալ պատասխանի դեպքում՝ նշվում է ճիշտ պատասխանը: Հարակից հարցերի ընդհանուր քանակը չի կարող գերազանցել տասը հարցը:

42.10 Հանձնաժողովը քվեարկության միջոցով՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ ամփոփում է հարցազրույցի արդյունքները՝ տալով դրական կամ բացասական եզրակացություն: Ձայների հավասարության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: 

42.11. Հանձնաժողովը կայացրած որոշման մասին հայտնում է հայտատուին` հարցազրույցի արդյունքների ամփոփման ավարտից անմիջապես հետո:

42.12. Հարցազրույցի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որում նշվում է առաջադրանքը, հարակից հարցերը և հայտատուի պատասխանների ճիշտ կամ սխալ լինելը,  քվեարկության արդյունքները: Արձանագրությունը ստորագրում են Հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը:Հանձնաժողովի նախագահը հարցազրույցի օրվանից եռօրյա ժամկետում Կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում զեկուցագիր, որում ամփոփվում են տվյալ օրվա հարցազրույցի արդյունքները և ներկայացվում առաջարկություններ: (լրաց. 04.12.2019. N 153-Լ)

42.13. Հանձնաժողովի որոշմամբ Հանձնաժողովի նիստը կարող է ձայնագրվել:

42.14. Դրական եզրակացություն ստացած հայտատուներն ընդգրկվում են թեկնածությունների ցուցակում:

42.15. Թեկնածությունների ցուցակի համալրման օրվան հաջորդող եռօրյա ժամկետում ցուցակը ներկայացվում է արդարադատության ակադեմիա:


X. ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

43.Ատեստավորումն  անցկացվում է զբաղեցրած պաշտոնին Կոմիտեի ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը որոշելու, ինչպես նաև` ծառայողական առաջխաղացման նպատակով:

44. Կոմիտեի դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչությունը մինչև փետրվարի 20-ը Կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում տվյալ տարում հերթական ատեստավորման ենթակա Կոմիտեի ծառայողների ատեստավորման ժամանակացույցը, որը հաստատվում է հրամանով: (44-րդ կետը փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

45.Ատեստավորման ենթակա Ծառայողները ատեստավորման օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, Կոմիտեի դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչության կողմից ծանուցվում են ատեստավորում անցկացնելու օրվա և ժամի մասին` նրանցից ստորագրություն վերցնելով: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

46.Ատեստավորման օրվանից առնվազն երկու շաբաթ առաջ, Ծառայողի ստորաբաժանման կամ մարմնի պետը, Հանձնաժողովի նախագահին է ներկայացնում Ծառայողի  ծառայողական բնութագիրը: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

47.Ծառայողական բնութագիրը պետք է բովանդակի տվյալներ Ծառայողի մասին` ծննդյան թիվը, ազգությունը, կրթությունը, այլ մարմիններում և զբաղեցրած պաշտոնում աշխատանքային ստաժը, նշանակումից կամ նախորդ ատեստավորումից հետո ընկած ժամանակահատվածում ունեցած խրախուսանքներն ու կարգապահական տույժերը, նրա գործնական, անձնական հատկանիշների և ծառայողական գործունեության արդյունքների հիմնավորված գնահատականը: Այդ գնահատականը հիմնվում է ծառայողի անմիջական ղեկավարի կողմից տրված եզրակացության վրա, որը տրվում է  նշանակումից կամ նախորդ ատեստավորումից հետո ընկած ժամանակահատվածում ծառայողի կողմից կատարած  տարեկան աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ  անմիջական ղեկավարին ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա: (47-րդ կետը փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

48.Ծառայողի աշխատանքի գնահատականը, նրա գործնական և անձնական հատկությունների բնութագրումը պետք է լինեն հստակ, հիմնավոր և օբյեկտիվ: Ծառայողական բնութագրում նշվում են ինչպես նրա դրական հատկանիշները, այնպես էլ աշխատանքում և վարքագծում թույլ տրված խախտումները, թերություններն ու բացթողումները (առկայության դեպքում): Ստորաբաժանման կամ մարմնի պետի կողմից  բնութագրի չափանիշների անտեսումը կամ սահմանված կարգի խախտմամբ բնութագիրը ներկայացնելը համարվում է ծառայողական պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարում: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

49.Ծառայողն ատեստավորում անցկացնելու օրվանից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է ծանոթանա իր գնահատագրին:

50.Նախքան ատեստավորումը Հանձնաժողովի քարտուղարը հրավիրում է ատեստավորվողների՝ ստորաբաժանման կամ մարմնի պետերին, ստուգում է ատեստավորվողների ներկայությունը, որից հետո Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարվում է ատեստավորման սկիզբը: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

50.1. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում ատեստավորման աշխատանքները ղեկավարում է Հանձնաժողովը անդամը՝ Հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ:

50.2. Ատեստավորումն իրականացվում է փաստաթղթային կամ փաստաթղթային և հարցազրույցի փուլերով:

50.3. Փաստաթղթային փուլում հանձնաժողովը քննարկում է ստորաբաժանման կամ մարմնի պետի կողմից ծառայողի վերաբերյալ ներկայացված բնութագիրը՝ բնութագրված հատկանիշների իրատեսականության և փաստաթղթային տվյալների իրավական ակտերին համապատասխանության համատեքստում:

50.4.Ծառայողի բնութագիրը ներկայացնում է ստորաբաժանման կամ մարմնի պետը, բացառիկ դեպքերում նրա տեղակալը: Փաստագրված հատկանիշների կապակցությամբ հանձնաժողովի անդամը կարող է հստակեցնող կամ լրացուցիչ հարցեր տալ:

50.5.Բացառիկ դեպքերում փաստաթղթային փուլի արդյունքները բավարար կարող են լինել ծառայողի նկատմամբ «համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին» հանձնաժողովի որոշման ընդունման համար, երբ հիմնվելով առկա տվյալների վերլուծության վրա, հանձնաժողովի անդամի առաջարկով քվեարկության է դրվում և միաձայն ընդունվում ծառայողի պաշտոնին համապատասխանության հարցը, եթե դրա վերաբերյալ չի առարկում ատեստավորվողը:
(50.1-50.5-րդ կետերը լրաց. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

51. Ատեստավորման սենյակ Ծառայողը ներկայանում է անձամբ, նիստերի քարտուղարի հրավերով՝ ներկայացնելով իր ծառայողական վկայականը: Ատեստավորմանն անհարգելի պատճառով չներկայանալը համարվում է ծառայողական պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարում և առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

52.Ծառայողը Հանձնաժողովին ներկայանում է` հայտնելով իր անունը, ազգանունը և զբաղեցրած պաշտոնը:

53.Ծառայողին արգելվում է մտնել ատեստավորման անցկացման սենյակ՝ իր մոտ ունենալով տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր, կապի միջոցներ կամ այլ տեխնիկական սարքեր:

54. (ուժը կորցր. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

55. (ուժը կորցր. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

56.Հարցազրույցը Ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված գործառույթներից բխող պարտականությունների իմացության և գործնական կարողությունների ստուգումն է` հարցաշարի հիման վրա տրված հարցերի միջոցով: (56-րդ կետը փոփ. 05.04.2019. N 49-Լ)

57.Հարցազրույցի ծրագիր-հարցաշարը հաստատում է Կոմիտեի նախագահը: Ծրագիր-հարցաշարը բաղկացած է հարյուր հիսուն հարցից, որոնք ընդգրկում են հետևյալ բնագավառները՝
1)  Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք՝ հիսուն հարց,
2) Հայաստանի Հանրապետության քրեադատավարական իրավունք՝ հիսուն հարց,
3)  կրիմինալիստիկա՝ հիսուն հարց: (կետը լրաց. 21.02.2019թ. N 25-Լ)

58.Ծառայողին հնարավորություն է ընձեռվում, ատեստավորումից առնվազն մեկ ամիս առաջ ծանոթանալ ծրագիր-հարցաշարին:

59.Յուրաքանչյուր ծառայողի հարցազրույցն անցկացվում է առանձին:

60. Հարցազրույցն անցկացվում է Հանձնաժողովի կողմից կազմված հարցատոմսերով: Յուրաքանչյուր ատեստավորման համար Հանձնաժողովը կազմում է առնվազն 20 հարցատոմս: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

61.Հարցատոմսը կազմվում է հաստատված հարցաշարից՝ հետևյալ չափաբաժիններով.
1) Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունքից՝ 1 հարց,
2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունից՝ 1 հարց,
3) կրիմինալիստիկայից՝ 1 հարց: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ, 21.02.2019թ. N 25-Լ)

62.Հանձնաժողովին տրվում են հարցատոմսերի հարցերի ճիշտ պատասխանները: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

63.Ծառայողը, ծանոթանալով հարցատոմսին, իր կողմից նախընտրած հերթականությամբ պատասխանում է հարցերին:

64. Հարցազրույցի ընթացքում ծառայողի կարող են տրվել նաև հարցատոմսի հարցերին առնչվող հարակից բանավոր հարցեր, իրավիճակային խնդիրներ, որակման կամ տարբերակման հարցեր կամ Ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված գործառույթներից բխող պարտականությունների իմացության և գործնական կարողությունների ստուգմանն ուղղված այլ հարցեր: Հարցազրույցի ընթացքում Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ծառայողին կարող է տալ առավելագույնը երկու հարց: Յուրաքանչյուր հարցից հետո, հարց տվող Հանձնաժողովի անդամը հայտարարում է պատասխանի ճիշտ կամ սխալ լինելը, իսկ սխալ պատասխանի դեպքում՝ նշվում է ճիշտ պատասխանը: Հարակից հարցերի ընդհանուր քանակը չի կարող գերազանցել տասը հարցը: (լրաց. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

65.Հարցազրույցի ընթացքն արձանագրվում է, կարող է կիրառվել նաև ձայնագրություն:

66.Արձանագրության մեջ նշվում է ծառայողին տրված հարցերը և դրանց պատասխանների ճիշտ, մասնակի ճիշտ կամ սխալ լինելը: Արձանագրության տակ ստորագրում են Հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

67.Հարցազրույցի արդյունքում Հանձնաժողովն ընդունում է ‹‹Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին›› Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 35-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը՝
1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին,
2)համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ ներառելով քննչական կոմիտեի  ծառայողների առաջխաղացման ցուցակում,
3)համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ լրացուցիչ վերապատրաստում անցնելու պայմանով,
4)համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով արտահերթ կոչում շնորհելու մասին,
5)չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու մասին,
6) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով պաշտոնից ազատելու մասին:

68.Հարցազրույցի ավարտից հետո Հանձնաժողովը կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝
1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին,
2) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ ներառելով քննչական կոմիտեի ծառայողների առաջխաղացման ցուցակում,
3) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ լրացուցիչ վերապատրաստում անցնելու պայմանով,
4) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով արտահերթ կոչում շնորհելու մասին,
5) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով ավելի ցածր պաշտոնի փոխադրելու մասին,
6) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին՝ միջնորդելով պաշտոնից ազատելու մասին: (փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

69. Հանձնաժողովը յուրաքանչյուր ծառայողի ատեստավորման ավարտից հետո կայացրած որոշման մասին անմիջապես հայտնում է տվյալ ծառայողին:
(կետը փոփ. 01.02.2016թ. N 4-Լ, 05.04.2019. N 49-Լ)

70.Ծառայողն ատեստավորման արդյունքների հետ չհամաձայնելու դեպքում կարող է արդյունքները  եռօրյա ժամկետում բողոքարկել  Կոմիտեի նախագահին:

70.1. Հանձնաժողովի նախագահը ատեստավորման օրվանից եռօրյա ժամկետում Կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում զեկուցագիր, որում ամփոփվում են տվյալ օրվա ատեստավորման արդյունքները և ներկայացվում առաջարկություններ: (կետը լրաց. 04.12.2019.N 153-Լ)

71.Ծառայողի ատեստավորման արդյունքերը և Հանձնաժողովի ընդունած որոշումները գնահատագրում ներառելուց հետո Հանձնաժողովի նախագահը եզրակացությունը եռօրյա ժամկետում ներկայացնում է Կոմիտեի նախագահին:

72. (ուժը կորցր. 01.02.2016թ. N 4-Լ)

73.Հանձնաժողովի նախագահը Հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո Կոմիտեի դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչություն է ներկայացնում Ծառայողի ատեստավորման արդյունքում կայացված որոշումը` անձնական գործում պահելու և սահմանված կարգով արխիվացնելու համար:


XI. ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ  ՑՈՒՑԱԿԸ

74.Կոմիտեի Ծառայողների առաջխաղացման  ցուցակը  ձևավորում է  Հանձնաժողովը`
1) Ծառայողների  հերթական ատեստացիայի ժամանակ,
2) Հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում արտահերթ կարգով, երբ  Կոմիտեի նախագահը կամ նրա  տեղակալն առաջարկություն է ներկայացնում  Հանձնաժողով`  Ծառայողի նկատմամբ  որպես խրախուսում  նրան առաջխաղացման  ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ` ներկայացնելով համապատասխան  ծառայողական բնութագիր,
3)այն դեպքերում, երբ Հանձնաժողովը որոշում է կայացնում արդարադատության  ակադեմիայում ուսումնառությունից ազատված անձին միաժամանակ թեկնածությունների ցուցակում և ծառայողական առաջխաղացման ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ:


XII. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

75.Հանձնաժողովի անդամների լիազորությունները դադարում են Կոմիտեի նախագահի  կողմից` համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ:


Մեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի