Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

Հրաման՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի գործավարության կարգը հաստատելու մասին

11.11.2015 17:43

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄՒՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

Հրաման


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում ոչ գաղտնի փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքների միասնականությունն ապահովելու նպատակով, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով՝

 

Հրամայում եմ՝

 

 

             1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի գործավարության կարգը՝ համաձայն հավելված N 1-ի:

             2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում օգտագործվող գրքերի, դրանց  շապիկների, քաղաքացուն տրամադրվող ստացագրի և ձևաթղթերի ձևերը՝ համաձայն հավելված N 2-ի:

             3. Սույն հրամանի կատարման վերահսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարին:

             4.   Սույն հրամանն ուղարկել  Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մարմինների և ստորաբաժանումների պետերին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալներին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի կառուցվածքային և տարածքային  ստորաբաժանումների պետերին:

 

 

 

            Ա.Գ.Հովսեփյան

  

 

                                                            Հավելված N 1

Հայաստանի  Հանրապետության   

քննչական կոմիտեի նախագահի

                                                                                    11 նոյեմբերի  2015թ.

                                                                                                            թիվ 115 Լ  հրամանի

 

 

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության քննչական Կոմիտեում (այսուհետ` Կոմիտե)  և Հայաստանի Հանրապետության քննչական Կոմիտեի դեպարտամենտում (այսուհետ` Դեպարտամենտ) ոչ գաղտնի փաստաթղթերն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու, մշակելու, համակարգելու, հասցեատիրոջը ներկայացնելու, կազմելու, բազմացնելու, ըստ պատկանելության առաքելու, պահպանելու, դրանք արխիվ հանձնելու համար նախապատրաստելու, ինչպես նաև փաստաթղթերի քննարկման ժամկետների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդնումից հետո  Կոմիտեում, Դեպարտամենտում, ինչպես նաև այլ պետական մարմինների հետ (բացառությամբ այն պետական մարմինների, որտեղ ներդրված չէ համակարգը կամ այն ժամանակավորապես չի գործում)   իրականացվում է էլեկտրոնային տարբերակով: Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգով կատարված ցանկացած գործողություն (հաշվի առնելով դրա առանձնահատկությունները) համարժեք է սույն կարգով նախատեսված թղթային տարբերակով իրականացված փաստաթղթաշրջանառությանը:

3. Գաղտնի գործավարությունն իրականացվում է Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մաuին Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի և Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N626 որոշմամբ հաuտատված հրահանգի պահանջներին համապատաuխան:

4. Կոմիտեում գործավարությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին,  սույն կարգին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

5. Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, քննարկման, ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքի տրամադրման և ընդունման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Կոմիտեի նախագահի կողմից հաստատված կարգով:

6.Գործավարությունն իրականացվում է հայերենով: Օտարերկրյա պետությունների իրավապահ մարմինների, պետական այլ կառույցների և անձանց հետ գրագրությունը, որպես կանոն, իրականացվում է ռուսերենով կամ անգլերենով:  

7.Գործավարությունը կազմակերպում է Դեպարտամենտը` ի դեմս կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային ստորաբաժանումների  պետերի, ինչպես նաև դրանց ծառայողների, Կոմիտեի ստորաբաժանումներին ամրակցված համապատասխան պետական ծառայողների (այսուհետ՝ համապատասխան պետական ծառայող), ովքեր պատասխանատվություն են կրում գործավարության միասնական և պատշաճ իրականացման համար: Գործավարությունը համակարգում է Դեպարտամենտի ընդհանուր բաժնի պետը:

8. Կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային ստորաբաժանումների պետերը վերահսկողություն են իրականացնում  համապատասխան պետական 

ծառայողների նկատմամբ, ինչպես նաև Դեպարտամենտի ղեկավարին են ներկայացնում առաջարկություններ գործավարության կատարելագործման ուղղությամբ:

9. Համապատասխան պետական ծառայողները պատասխանատվություն են կրում սույն կարգով սահմանված պարտականությունների կամ վերադասի այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարման համար:

10. Կոմիտեի, ինչպես նաև Դեպարտամենտի ծառայողները պատասխանատվություն են կրում իրենց ստացած փաստաթղթի  պահպանման, քննարկման և կատարման ժամկետների, ինչպես նաև սույն կարգով նախատեսված ընթացակարգերի պահպանման համար:

11. Փաստաթղթի կորստի մասին անմիջապես զեկուցագրով տեղեկացվում է վերադասին:

12. Պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական եղանակով ստացված փաստաթուղթը միայն գրանցվելուց հետո է համարվում պաշտոնապես ընդունված փաստաթուղթ (այսուհետ` փաստաթուղթ), որից հետո այն կարող է տրվել կամ ուղարկվել միայն այն անձին (անձանց), ում հասցեագրված է, ինչպես նաև, ելնելով պաշտոնեական պարտականություններից, այդ փաստաթղթի հետ անմիջական առնչություն ունեցող այլ անձանց:

13.Կոմիտեի և Դեպարտամենտի ծառայողներին արգելվում է փաստաթղթի հետ աշխատել աշխատատեղ  չհանդիսացող վայրերում, բացառությամբ` Կոմիտեի նախագահի, նրա տեղակալների,  Դեպարտամենտի ղեկավարի գրավոր կամ բանավոր թույլտվության: Արգելվում է նաև ծառայողական բնույթի տեղեկատվությունն օգտագործել ոչ ծառայողական նպատակով:

14. Փաստաթղթին կամ դրա պատճենին այլ անձի (անձանց) ծանոթացնելը, հանձնելը կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկանքներ տալը, զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակելը կատարվում է իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

15.Գործավարության գրքերի (այսուհետ` գիրք) շապիկների վրա նշվում են Կոմիտեի համապատասխան մարմնի կամ ստորաբաժանման, Դեպարտամենտի համապատասխան  ստորաբաժանման անվանումը, սկսելու և ավարտելու ամսաթիվը, էջերի քանակը և պահպանման ժամկետը (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 1):

16.Գիրքը պետք է կարված լինի, իսկ թելերի հանգույցը վերջին էջում սոսնձված Դեպարտամենտի  Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի պատկերով կնիքը կրող թղթի տակ՝ էջերի քանակով, որի վրա ստորագրում է Դեպարտամենտի ղեկավարը:

17. Յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը բացվում են նոր գրքեր: Առանձին դեպքերում գրառումները կարող են շարունակվել նախորդ տարվա գրքերի ազատ հատվածում, եթե ազատ հատվածը կազմում է գրքի առնվազն 35 տոկոսը: Վերջինիս դեպքում ընթացիկ գրանցումների հատվածը նախորդ տարվա գրանցումների հատվածից սահմանազատվում է մեկ թերթ բաց թողնելով, որտեղ փաստաթղթերի անցումն սկսվում է մեկ թվից և շարունակվում է աճողական հերթականությամբ:

18. Գիրքը սխալ լրացնելու դեպքում համապատասխան պետական ծառայողը գրիչով ջնջում է սխալը և ուղղումը կատարելուց հետո ստորագրում՝ միաժամանակ նշելով իր անվան առաջին տառը, ազգանունը, պաշտոնը, ինչպես նաև՝ ուղղում կատարելու ամսաթիվը:

19. Գործավարությունն իրականացնելու նպատակով թղթակցությունը բաշխելու համար Կոմիտեի նախագահին, նրա տեղակալներին, Կոմիտեի մարմիններին, ստորաբաժանումներին, Դեպարտամենտի ղեկավարին, Դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալներին, Դեպարտամենտի ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև  «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ստեղծված հանձնաժողովներին, խորհրդակցական մարմիններին  առանձին պաշտոնատար անձանց տրվում են դասիչներ:

20. Դասիչը թվային կոդ է, որը հատկացնում կամ փոխում է Դեպարտամենտի ղեկավարն իր հրամանով` Դեպարտամենտի ընդհանուր բաժնի պետի ներկայացմամբ:


2. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ  ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ,  ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ  ԵՎ  ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

21. Փաստաթղթի ընդունում նշանակում է` պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական եղանակով ստանալ կամ վերցնել փաստաթուղթ` հետագա գրանցման համար: Փաստաթուղթը համարվում է պաշտոնական եղանակով ընդունված, եթե այն ընդունվել է փոստային կապով, նամակների արկղով, էլեկտրոնային (պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով, պաշտոնական ինտերնետային կայքով կամ էլեկտրոնային այլ եղանակներով) կամ ֆաքսիմիլային կապով:

22.Փաստաթղթի ընդունումը համարվում է ոչ պաշտոնական՝ քաղաքացիներից, կազմակերպություններից ստացվող գրագրությունները, դիմումները, բողոքները և այլ փաստաթղթերն առձեռն ընդունելու դեպքում: Առձեռն գրագրություն ներկայացնողի պահանջով անցագրային բաժնում լրացվում է ստացագիր՝ համապատասխան ձևակերպմամբ  (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 2), որը տրվում է գրագրություն ներկայացնողին: Ստացագրերը անցագրային բաժին են ուղարկվում ընդհանուր բաժնից:

23.Դեպարտամենտի ստորաբաժանումներում թղթային կրիչի վրա ընդունված ամբողջ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թղթակցությունը, ինչպես նաև ֆաքսիմիլային կամ էլեկտրոնային կապի միջոցով ստացված փաստաթղթերը (բացառությամբ  էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգով ստացված փաստաթղթերի) թղթային կրիչի վրա տեղափոխելուց հետո  գրանցվում են Դեպարտամենտի համապատասխան ստորաբաժանումների Ստացված փաստաթղթերի գրանցման գրքում (այսուհետ` մուտքի գրանցման գիրք) (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 3), իսկ դիմումները՝ «Դիմումների գրանցման»  գրքում (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 4):

24. Համապատասխան պետական ծառայողը փաստաթուղթը մուտքի գրանցման գրքում նշելուց և մուտքի դրոշմակնիքը դնելուց հետո փաստաթղթի այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են համակարգչային գրանցման համար և դրա էլեկտրոնային պատճենը (սքանը) համակարգչային ծրագրի միջոցով ներմուծում է համակարգչային շտեմարան, եթե այնտեղ բացակայում է դրա էլեկտրոնային պատճենը կամ գրանցումը՝ հետագայում էլեկտրոնային ցանցում օգտագործելու համար:

25. Յուրաքանչյուր մուտքագրված փաստաթուղթ պետք է համակարգչային շտեմարանում գրանցվի և ունենա իր էլեկտրոնային պատճենը, բացառությամբ սույն կարգի 26-րդ կետում նախատեսված դեպքերի, որի էլեկտրոնային պատճենի իսկությունն ապահովում է համակարգչային շտեմարան ներմուծող համապատասխան պետական ծառայողը: Ըստ անհրաժեշտության` փաստաթղթի էլեկտրոնային պատճենի իսկությունը կարող է հավաստվել այն ստորագրած պաշտոնատար անձի կողմից:

26. Մուտքագրված փաստաթղթերից, համակարգչային շտեմարան ներմուծելու նպատակով, էլեկտրոնային եղանակով պատճենահանվում են ուղեկցական կամ հիմնական փաստաթուղթը և առդիր նյութերը՝ բացառությամբ անձնական, քրեական գործերի, նյութերի, որոնք  համակարգչային շտեմարան չեն ներմուծվում:

27.Չի թույլատրվում ընդունված և գրանցված փաստաթղթի բնագրային տեքստում կամ էլեկտրոնային պատճենում որևէ նշում կամ փոփոխություն կատարել:

28. Փաստաթուղթը գրանցվում է աշխատանքային ժամերին`  անմիջապես փաստաթղթի ընդունումից հետո:

29.Աշխատանքային ժամերից հետո ընդունած փաստաթուղթը գրանցվում է հաջորդ աշխատանքային օրվա սկզբում:

30. Ընդունված փաստաթղթի առաջին էջի ներքևի աջ անկյունում կամ տեքստից ազատ տեղում դրվում է մուտքի դրոշմակնիք, որի վրա նշվում է մուտքի գրանցման գրքում փաստաթղթի լրացման հերթական համարը, ամսաթիվը, որից հետո այն համարվում է գրանցված:

31.Իրազեկման նպատակով Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի մեկից ավելի ստորաբաժանումներին, Դեպարտամենտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ուղղված գրությունները մշակող ստորաբաժանման կողմից գրանցվելուց հետո բազմացվում են հասցեատերերի քանակին համապատասխան և հանձնվում ընդհանուր բաժին: Ընդհանուր բաժինն ապահովում է փաստաթղթի հանձնումը Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանումներ և Դեպարտամենտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև դրանց առաքումը Կոմիտեի տարածքային մարմիններ ու ստորաբաժանումներ, ինպես նաև Դեպարտամենտի տարածքային ստորաբաժանումներ: 

32.Ընդհանուր բաժնում գրանցված փաստաթուղթը Կոմիտեի մարմիններում, ստորաբաժանումներում կամ Դեպարտամենտի ստորաբաժանումներում ստանալուց հետո համապատասխան պետական ծառայողը նորից մուտքագրում է և տալիս հետագա ընթացքը լուծելու` սույն կարգի համաձայն, իսկ նոր մուտքի գրանցման համարը, ամսաթիվը նշվում են ընդհանուր բաժնի դրած մուտքի դրոշմակնիքի ներքևի կամ կողմնային մասում:

33. Դրոշմակնիքի վրա գրված մուտքի գրանցման հերթական համարը, անհրաժեշտության դեպքում ամսաթիվը տվյալ փաստաթղթի մտից համարն է:
(կետը լրաց. 16.09.2016 N 47-Լ)

34. Օտար լեզվով (բացառությամբ՝ ռուսերենի) ստացված գրությունը մուտքի գրանցման գրքում մուտքագրվելուց հետո Կոմիտեի նախագահին, տեղակալներին և Դեպարտամենտի ղեկավարին ներկայացնելուց առաջ գրության բովանդակության թարգմանության համար տրամադրվում է  Դեպարտամենտի համապատասխան ստորաբաժանմանը: Գրությունը թարգմանվում է  3 աշխատանքային  օրվա ընթացքում: Թարգմանությունը ստանալուց հետո ընդհանուր բաժնի մուտքի գրանցման գրքի համապատասխան սյունակներում լրացվում է փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որից հետո այն ծրարի հետ հանձնվում է համապատասխան հասցեատիրոջը՝ հետագա ընթացքը որոշելու համար:

35.Գրանցման համար ընդունված բոլոր ծրարները բացվում են՝ բացի Անձամբ մակագրությամբ ծրարներից:

36.Անձամբ մակագրությամբ ծրարի վրա դրվում է մտից համար, մուտքի գրանցման գրքում լրացվում են ծրարի հեղինակի և հասցեատիրոջ տվյալները, որից հետո փակ վիճակում հանձնվում է հասցեատիրոջը:

37. Անձամբ մակագրությամբ ծրարները հասցեատիրոջ կողմից համապատասխան պետական ծառայողին վերադարձնելու դեպքում ծրարի մտից համարը դրվում է ծրարում գտնվող փաստաթղթի վրա և սույն կարգի համաձայն ընթացք է տրվում:        

38. Թղթակցությունը ստացողը պարտավոր է թղթակցությունն ստանալիս կամ ծրարը բացելիս ստուգել փաստաթղթի (փաստաթղթերի) առկայությունը (ներառյալ` հավելվածները), առդիր թերթերի քանակը, առանձին դեպքերում` համեմատել դրանք ծրարի վրա նշված տվյալների հետ:

39.Փաստաթղթի թերթերը կամ դրան կցված առդիր նյութերը համարվում են մեկ փաստաթուղթ, և տրվում է մեկ մտից համար:

40.Փաստաթղթի կամ առդիր նյութերի բացակայության կամ վնասված լինելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն` 2 օրինակից, որը ստորագրում է համապատասխան պետական ծառայողը և նրա անմիջական վերադասը: Արձանագրության մեկ օրինակը մնում է համապատասխան պետական ծառայողի մոտ, որը կցվում է փաստաթղթի պատճենին, իսկ երկրորդը փաստաթղթի հետ ուղարկվում է ծրարն ուղարկողին: 

41.Ծրարում սխալմամբ դրված փաստաթուղթը նոր ծրարով ուղարկվում է ըստ պատկանելության` կցելով նաև այն ծրարը, որով ստացվել է փաստաթուղթը: Այդ մասին, ըստ անհրաժեշտության, տեղեկացվում է ծրարն ուղարկողին կամ փաստաթղթի հեղինակին:

42.Մուտքագրված փաստաթղթի կրկնօրինակն ընդունելու դեպքում մուտքի դրոշմակնիք է դրվում կրկնօրինակի վրա և լրացվում է առաջին անգամ մուտքագրված փաստաթղթի համարը, վերին աջ անկյունում նշվում կրկնօրինակ բառը, որից հետո հանձնվում է նախորդին կցելու համար: Այդ դեպքում էլեկտրոնային շտեմարանում փոփոխություն չի կատարվում:

43.Գրանցված փաստաթղթի պատճենն էլեկտրոնային շտեմարանում բացակայելու կամ վնասված լինելու դեպքում գրանցումն իրականացնողը զեկուցում է վերադասին` պատճառը պարզելու և փաստաթղթի էլեկտրոնային պատճենը շտեմարանում վերականգնելու համար:

44.Ծրարը, որով ստացվել է փաստաթուղթը, պահպանվում և փաստաթղթերին կցվում է այն դեպքում, երբ միայն ծրարի միջոցով կարելի է պարզել ուղարկողին կամ նրա հասցեն, կամ եթե ծրարի վրայի փոստային դրոշմակնիքի ամսաթիվը նշանակություն ունի տվյալ նյութի ուղարկման և ստացման ժամանակը որոշելու համար:

45.Թղթակցությամբ, առանց ուղեկցական փաստաթղթի, դրամ, բաժնետոմս, արժեթուղթ և այլ նյութական արժեք ստանալու դեպքում համապատասխան պետական ծառայողը կազմում է արձանագրություն և դրան կցում նյութական արժեքները: Ուղեկցական փաստաթուղթը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` արձանագրությունը, նյութական արժեքների հետ հաշվառվում է էլեկտրոնային եղանակով և Նյութական արժեքների հաշվառման գրքում (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 5):

46.Թղթակցությամբ, առանց ուղեկցական փաստաթղթի, նյութ կամ գործ (անձնական, քրեական), ինչպես նաև դրանց առնչվող իրեղեն ապացույցներ ստանալու դեպքում չի ընդունվում և չի գրանցվում: Այն վերադարձվում է ուղարկողին:

Առանց ուղեկցական փաստաթղթի ստացված շնորհավորական նամակներն ու հրավիրատոմսերը, գովազդային տեղեկատվությունը մուտքագրման, դրոշմակնքման ենթակա չեն:Սույն կետում նշված ուղեկցական փաստաթղթով ստացված փաստաթղթերը մուտքագրվում են ընդհանուր կարգով:

47. Նյութի կամ գործի (անձնական, քրեական) ուղեկցական փաստաթղթում պարտադիր նշվում է տվյալ գործի թերթերի և առկա իրեղեն ապացույցների փաթեթների քանակը:

48. Փաստաթուղթը գրանցվելուց հետո համապատասխան պետական ծառայողի կողմից ենթարկվում է նախնական մշակման:

49.Նախնական մշակման ընթացքում համապատասխան պետական ծառայողը գրանցված փաստաթուղթն առանձնացնում է ըստ հասցեատիրոջ, միաժամանակ, համակարգչային շտեմարանից համակարգչի որոնողական համակարգի միջոցով ճշտում է, թե տվյալ փաստաթուղթն ինչ նախապատմություն ունի, այդ թվում` փաստաթղթում նշված անձի կամ փաստաթղթի հեղինակի կողմից ներկայացրած նույնաբովանդակ փաստաթուղթ գրանցվել է, թե` ոչ, դրանց վերաբերյալ վարույթ, նյութ կամ գործ (անձնական, քրեական)  առկա է, թե` ոչ, եթե այդպիսիք կան, ապա դրանք տվյալ պահին որ պաշտոնատար անձի քննարկմանն են հանձնված, ինչից ելնելով` փաստաթուղթը որ պաշտոնատար անձի կատարմանը պետք է հանձնվի:

50.Փաստաթղթի նախապատմության առկայության դեպքում համապատասխան պետական ծառայողն առանձին թղթի վրա նշումներ է կատարում, որը կցում է փաստաթղթին՝ փաստաթղթի հասցեատիրոջը կամ կատարողին հանձնելու համար: 3. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ  ՔՆՆԱՐԿՈւՄԸ


51. Կոմիտեի նախագահին հասցեագրված թղթակցությունը համապատասխան պետական ծառայողի կողմից սահմանված կարգով գրանցելուց, էլեկտրոնային պատճենը շտեմարանում տեղադրելուց, ինչպես նաև փաստաթղթի նախնական մշակումը կատարելուց հետո այն փոխանցում է ընդհանուր բաժնի պետին` Կոմիտեի նախագահին հանձնելու համար, իսկ Կոմիտեի նախագահի  տեղակալներին, Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանումներին, Դեպարտամենտի ղեկավարին հասցեագրված թղթակցությունը նույն կարգով գրանցվելուց հետո վերջիններիս է հանձնվում համապատասխան պետական ծառայողի միջոցով:

52. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմերից ստացված շտապ թղթակցությունն անմիջապես գրանցվում և արտահերթ ներկայացվում է Կոմիտեի նախագահին ընդհանուր բաժնի պետի միջոցով, իսկ դատական ծանուցագիրը գրանցվելուց անմիջապես հետո տրվում է կատարողին:

Մյուս բոլոր դեպքերում թղթակցությունը գրանցվում և հասցեատերերին է տրվում դրանք ստանալու պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում` սույն կարգին համապատասխան:

53. Կոմիտեի նախագահին հանձնվում են նրան հասցեագրված թղթակցությունը, ինչպես նաև նրա կողմից անմիջական քննարկում պահանջող այն փաստաթղթերը, որոնք ստացվում են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահից, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահից և նրա տեղակալներից, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարից և նրա տեղակալներից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարից, Հայաստանի Հանրապետության նախարարներից, Երևանի  քաղաքապետից և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներից, զանգվածային լրատվամիջոցներից, այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից: Մնացած թղթակցությունը հանձնվում է ըստ հասցեատերերի:

54.Դեպարտամենտի տարածքային ստորաբաժանումներում սույն կարգի համաձայն գրանցված թղթակցությունը հանձնվում է  Կոմիտեի համապատասխան մարմնի, ստորաբաժանման պետի քննարկմանը:

55.Փաստաթուղթը քննարկման համար ստացած պաշտոնատար անձը պարտավոր է սեղմ ժամկետում ուսումնասիրել, ինքնուրույն լուծել ընթացքը կամ տալ համապատասխան հանձնարարություն` փաստաթղթի վրա կատարված մակագրության ձևով, որի մեջ պետք է ստույգ նշվի հանձնարարությունը կատարողը (կատարողները), հանձնարարության բնույթը կամ բովանդակությունը, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև կատարման հերթականությունը և ժամկետը: Բոլոր մակագրություններն ստորագրվում են` նշելով ամսաթիվը` արաբական թվանշաններով:

56.Մակագրությունը, որպես կանոն դրվում է փաստաթղթի առաջին էջի վերին ձախ անկյունում կամ տեքստից ազատ հատվածում (բայց` ոչ լուսանցքում):    

Ծավալուն հանձնարարության ձևակերպման, ինչպես նաև փաստաթղթի վրա մակագրության տեղ չլինելու դեպքում մակագրությունն արվում է առանձին թերթի վրա` փաստաթղթի վրա նշելով այդ թերթի առկայության մասին:

57.Հանձնարարություն չպահանջող փաստաթղթի վրա նշվում է Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի այն ծառայողը, ում հանձնվում է փաստաթուղթը՝ ի գիտություն կամ ի տնօրինություն մակագրություններով, սույն կարգի 75-րդ կետում նշված մակագրությունների հետ համադրելով:

58.Փաստաթուղթը մակագրությամբ չվերադարձնելու դեպքում այն համարվում է գրանցված պետի անվամբ:

59. Բանավոր պահանջով վերադասին տրված փաստաթղթի մասին հանձնողը տեղեկացնում է փաստաթղթի գրանցումը կատարած համապատասխան պետական ծառայողին՝ համապատասխան գրքում այդ մասին նշում կատարելու համար:

60. Մակագրված փաստաթուղթն ընդհանուր կարգով գրանցվում և տրվում է կատարողին:

61.Մակագրման հանձնված թղթակցությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադարձվում է համապատասխան պետական ծառայողին` նույն օրը համակարգչում և համապատասխան գրանցման գրքում հանձնարարության ու կատարողի վերաբերյալ համապատասխան գրանցում կատարելու և կատարողին հանձնելու համար:

62. Փաստաթուղթը, որի կատարումը հանձնարարված է մեկից ավել պաշտոնատար անձանց՝ համակատարողների, գրանցվում է սույն կարգի համաձայն, փաստաթղթի բնօրինակը հանձնվում է կատարման կամ տեղեկության հավաքի համար պատասխանատու (կատարողների ցուցակում առաջինը նշված) պաշտոնատար անձին, իսկ համակատարողներն ստանում են փաստաթղթի պատճենները: 

63.Կատարման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձն ամբողջ ծավալով կազմակերպում է փաստաթղթի քննարկումը և մյուս կատարողների հետ համատեղ պատրաստում է միասնական, ամփոփ փաստաթուղթ:

64.Փաստաթղթի պատրաստման համար հավասար չափով պատասխանատվություն են կրում մակագրության մեջ նշված բոլոր կատարողները:

65. Կատարման համար հանձնված փաստաթուղթը, նույն ստորաբաժանման այլ կատարողի կարող է հանձնվել միայն հասմապատասխան վերամակագրությամբ, որի մասին նշվում է վերամակագրվող փաստաթղթի և մուտքի գրանցման գրքում, և նոր կատարողն այն ստանում է ստորագրությամբ:

Մակագրված փաստաթուղթն այլ ստորաբաժանման կարող է հանձնվել  հանձնարարությունը տված վերադասի վերամակագրությամբ, որի համար համապատասխան ստորաբաժանման պետը  փաստաթուղթն ուղեկցական գրությամբ ընդհանուր բաժնի միջոցով ուղարկում է հանձնարարությունը տված վերադասին:

 

4. ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

66. Հանձնարարությունը կատարվում է իրավական ակտերով սահմանված ժամկետում, իսկ այն սահմանված չլինելու դեպքում` մեկամսյա ժամկետում:   

67. Մակագրությամբ կարող է սահմանվել հանձնարարության կատարման առավել սեղմ ժամկետ:  

68. Փաստաթղթի քննարկման և կատարման ժամկետը հաշվարկվում է այդ փաստաթղթի գրանցման (մուտքագրման) օրից: Եթե  ժամկետի վերջը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա ժամկետի վերջին օրը համարվում է դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:

69.Եթե փաստաթուղթն ուղարկվում է մի քանի հասցեատիրոջ, ապա ստորագրվում են ուղարկվող բոլոր օրինակները, որոնք տպվում են սահմանված ձևաթղթի վրա:

70.Եթե փաստաթուղթը հասցեագրված է Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի համանման մարմինների, ստորաբաժանումների, ապա դրանց անվանումները ձևաթղթում նշվում են ընդհանրացված: Նման դեպքում ուղարկվում է փաստաթղթի բնօրինակի պատճենը, իսկ բնօրինակը կցվում է կարգագրին:

71.Հանձնարարության կատարման մասին վկայող փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի և թվագրվի հանձնարարությունը մակագրողի կողմից:

72.Փաստաթղթի քննարկման ընթացքում գրագրությունը տարվում է հանձնարարությունը տված վերադասի կամ վերադասի հանձնարարությամբ գրագրությունը նախապատրաստողի անվամբ:

73. Կատարողը մինչև պատրաստված փաստաթուղթը ստորագրման հանձնելը պարտավոր է ստուգել դրա բովանդակությունը, ձևակերպման ճշտությունը, ինչպես նաև սույն կարգի 8-րդ գլխով նախատեսված կազմված փաստաթղթին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանությունը, կցել փաստաթղթի առդիր թերթերը կամ կազմման համար հիմք հանդիսացող անհրաժեշտ նյութերը:

74. Կատարողը ստացված փաստաթղթում անդրադարձած հարցերին իրավական ակտերով կամ սույն կարգով սահմանված ժամկետներում ընթացք տալուց հետո փաստաթուղթը վերադարձնում է համապատասխան պետական ծառայողին`         կցելով կատարման մասին վկայող փաստաթուղթը, նախկին վարույթը կամ այլ նյութեր, որոնք առաջացել են փաստաթղթի քննարկման և հանձնարարության կատարման արդյունքում:

75. Որպես կանոն, ստորագրվում է պատասխան փաստաթղթի ձևաթղթի վրա տպված օրինակը, իսկ երկրորդ՝ առանց ձևաթղթի օրինակի վրա նշվում է կատարման ամսաթիվը՝ մակագրելով կցել կարգագրին, կցել անձնական գործին, կցել վարույթին, կցել նյութերին, որը տրվում է համապատասխան պետական ծառայողին` մուտքի կամ ելքի գրանցման գրքում, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրում կատարման մասին նշելու,  այնուհետև  կարգագրին կամ անձնական գործին, կամ վարույթին, կամ նյութերին կցելու համար:

76. Առանց կատարման մասին համապատասխան նշումների` փաստաթուղթն արգելվում է կարգագրին կամ վարույթին կցելը:

77. Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալների, Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից ընդունված  իրավական ակտերին, ինչպես նաև իրազեկման համար ներկայացված մյուս փաստաթղթերին Կոմիտեի և Դեպարտամենտի ծառայողները ծանոթացվում են  փաստաթղթի վրա (դարձերեսին) կամ փաստաթղթին կցված ծանոթացման թերթիկում ստորագրելու միջոցով` նշելով անվան առաջին տառը և ազգանունը: 5.
ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ  ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ  ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

78. Փաստաթղթի կատարման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է կատարողին  մակագրությամբ հանձնարարություն տված պաշտոնատար անձը:

79.Կոմիտեում և Դեպարտամենտում պարտադիր  վերահսկողության վերցվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է Կոմիտեի նախագահը:

80. Պարտադիր վերահսկողության վերցված փաստաթղթերի, ինչպես նաև  Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալների և Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից փաստաթղթի կատարման համար սույն կարգի 66-րդ կետով սահմանված ժամկետից առավել սեղմ ժամկետ սահմանելու դեպքում ժամկետի նկատմամբ վերահսկողությունը Կոմիտեի մասով իրականացնում է Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժինը, իսկ Դեպարտամենտի մասով` Դեպարտամենտի կազմակերպամեթոդական, սպասարկման և արարողակարգի վարչությունը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգով:

Սույն կետով նախատեսված, սակայն էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ չմուտքագրվող փաստաթղթերի թղթային տարբերակի վրա ընդհանուր բաժինը դնում է վերահսկողական դրոշմակնիք: Դրոշմակնիք պարունակող էջի պատճենը պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Կոմիտեի մասով փոխանցվում է Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժին, իսկ Դեպարտամենտի մասով` Դեպարտամենտի կազմակերպամեթոդական, սպասարկման և արարողակարգի վարչություն` վերահսկողության նպատակով: Փաստաթղթի կատարումն ավարտելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ կատարման փաստը հավաստող փաստաթղթի պատճենը պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացվում է վերահսկողություն իրականացնող ստորաբաժանմանը:

(կետը խմբ. 11.04.2016 N 23-Լ)

81.Փաստաթուղթը վերահսկողության վերցված լինելու մասին նշումը կատարվում է համակարգչային շտեմարանում գրանցելիս, իսկ կատարման ժամկետի առկայության դեպքում նշվում է նաև այդ մասին:   

82. Եթե հանձնարարությունը տրվել է մի քանի կատարողի, ապա բոլորի կատարումը համակարգչային ծրագրի միջոցով վերցվում է վերահսկողության:

83. Կատարման ժամկետը երկարացնում է հանձնարարությունը տված վերադասը` կատարողի պատճառաբանված զեկուցագրի հիման վրա:     

84. Հանձնարարությունը կատարված է համարվում, երբ հանձնարարության կատարմամբ պայմանավորված՝ հանձնարարություն տված վերադասը վերջնական փաստաթղթի երկրորդ օրինակի վրա կատարում է  սույն կարգի 75-րդ կետում նշված մակագրություններից մեկը և հանձնում այն համապատասխան պետական ծառայողին:

85.Եթե փաստաթղթում կամ մակագրությամբ տրված հանձնարարությունում պարունակվում են մի քանի ինքնուրույն հանձնարարություններ, ապա վերահսկողության է վերցվում ժամկետով առաջինը կատարման ենթակա հանձնարարությունը, սակայն այն կատարելուց հետո վերահսկողությունից չի հանվում մինչև նույն կարգով վերջին հանձնարարության կատարումը:

86.Համակարգչային ծրագիրը կատարման ժամկետների տեղեկատվությունը ցույց է տալիս համակարգչի էկրանին համապատասխան գունավորմամբ:      

87. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության դեպքում` կատարման ժամկետը լրանալուց առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժինը  հիշեցնում է  հանձնարարության կատարման ժամկետի մասին:

(կետը փոփ. 11.04.2016 N 23-Լ)

87.1 Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժինը յուրաքանչյուր ամիս ամփոփում է  Կոմիտեի նախագահի և Կոմիտեի նախագահի տեղակալների կողմից Կոմիտեի մասով պարտադիր վերահսկողության վերցված փաստաթղթերի կատարման ժամկետների խախտման դեպքերը: Խախտումներ արձանագրելու դեպքում Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժնի պետն այդ մասին զեկուցագիր է  ներկայացնում Կոմիտեի նախագահին:

(կետը լրաց. 11.04.2016 N 23-Լ)      

88. Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի ծառայողի` աշխատանքից ազատման կամ ժամանակավոր բացակայության` արձակուրդի, երկարատև հիվանդության, գործուղման, ինչպես նաև իրավական ակտերով սահմանված այլ դեպքերում, նրա մոտ գտնվող բոլոր փաստաթղթերը վերադասի բանավոր կամ գրավոր հանձնարարության հիման վրա, համապատասխան արձանագրությամբ փոխանցվում է նրան փոխարինողին, որի վերաբերյալ պարտադիր կարգով նշում է կատարվում մուտքի կամ ելքի գրանցման գրքում, ինչպես նաև՝ համակարգչային ծրագրում:

(կետը փոփ. 11.04.2016 N 23-Լ)  


6.
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ

 

89.Փաստաթղթի քննարկման և կատարման ընթացքում ձեռք բերված, դրա հետ կապված և նույն հարցին վերաբերող փաստաթղթերը խմբավորվում են վարույթում:

90.Նույն փաստաթղթի վերաբերյալ կազմվում է միայն մեկ վարույթ:

(կետը փոփ. 16.09.2016 N 47-Լ)

91.Փաստաթղթի քննարկման և կատարման ընթացքում վարույթ կազմելու անհրաժեշտության դեպքում` վերադասը կամ կատարողը փաստաթղթի վրա կատարված համապատասխան մակագրությամբ, այն է` կազմել վարույթ, հանձնարարություն է տալիս համապատասխան պետական ծառայողին և նրան է հանձնում վարույթի փաստաթղթերի փաթեթը: Համապատասխան պետական ծառայողը ստացած փաթեթը շապիկավորելուց հետո (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 6), վարույթի համար հիմք հանդիսացած փաստաթուղթը գրանցում է Վարույթների գրանցման գրքում» (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 7):

92. Վարույթների գրանցման գրքում համապատասխան գրանցում կատարելուց հետո այդ մասին գրանցում է կատարվում նաև համակարգչային շտեմարանում:

93. Վարույթի համարը բաղկացած է համապատասխան ստորաբաժանմանը տրված դասիչից, վարույթների գրանցման գրքի հերթական համարից, վարույթի համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթի մուտքի համարից կամ համարներից (յուրաքանչյուր հաջորդ մուտքի համարը նախորդ մուտքի համարից հետո գրվում է ժամանակագրական հաջորդականությամբ) և տարեթվի վերջին երկու նիշից: Վարույթի համարում դասիչը վարույթների գրանցման գրքի հերթական համարից և մյուս համարներից բաժանվում է գծիկներով:

94.(կետն ուժը կորցրել է 16.09.2016թ. N 47-Լ)

95.Փաստաթղթերը վարույթում ժամանակագրական հաջորդականությամբ (պատասխան փաստաթուղթը կարող է զետեղվել հարցում պարունակող փաստաթղթից հետո) կարելուց հետո համապատասխան պետական ծառայողը միայն սև մատիտով կատարում է էջերի թվագրում, այնուհետև ցուցակի կազմում: Լուսանկարները և գծագրերը համարակալվում են դարձերեսին:

96.Ծրարներում եղած փաստաթղթերը, ծրարից հանելով, կցվում են վարույթին, որոնք ծրարի հետ համարակալվում են:

97.Եթե փաստաթղթերը վարույթում ծավալուն են, ապա դրանք կազմվում են հատորներով: Յուրաքանչյուր հատորը նախորդ հատորի շարունակությունն է, որոնց տրվում է առաջին հատորի համարը:

98. Յուրաքանչյուր վարույթում կարվում է 250-ից ոչ ավել թերթ:

99. Վարույթում կարող են խմբավորվել նաև  տարբեր տարիների փաստաթղթեր, եթե գրագրությունը  տարվում է նույն հարցի վերաբերյալ:

100. Վարույթի կազմման համար փաստաթուղթ տրամադրելու պարտականությունը կատարողինն է:

101. Արգելվում է վարույթում առանց համապատասխան մակագրության, այն է` կցել վարույթին, փաստաթուղթ կցելը կամ  այնպիսի փաստաթուղթ կցել, որը չի վերաբերում վարույթին կամ սևագրություն է կամ արդեն իսկ կցված փաստաթղթի կրկնօրինակ է (պատճեն) կամ անձնական փաստաթուղթ է և ենթակա է վերադարձման:

102.Անձնական փաստաթուղթը վերադարձվում է, իսկ վարույթին կցվում է դրա պատճենը:

103. (կետն ուժը կորցրել է 16.09.2016թ. N 47-Լ)

104.Պետի կամ կատարողի հանձնարարությամբ վարույթն այլ վարույթի հետ միավորելու կամ նրանից անջատելու դեպքում վարույթների համարների փոփոխումը կատարում է համապատասխան պետական ծառայողը` գրանցման գրքում և համակարգչում կատարելով պարտադիր վերագրանցում:

105. Եթե քննարկվող հարցի վերաբերյալ միևնույն անձից նախկինում ստացված փաստաթղթի կապակցությամբ կազմվել է վարույթ, ապա նոր վարույթ չի կազմվում, այլ նոր փաստաթղթերը կցվում են արդեն իսկ կազմված վարույթին:

106. Եթե արդեն իսկ կազմված վարույթի առկայության դեպքում կազմվել է նոր վարույթ, ապա դրանք միացվում են, որին տրվում է առաջինը կազմված վարույթի համարը:

107. (կետն ուժը կորցրել է 16.09.2016թ. N 47-Լ)

108. Վարույթներ միացնելիս պահպանվում է յուրաքանչյուրում առկա փաստաթղթերի հաջորդականությունը: Վարույթները կարվում են շապիկների հետ, թերթերը վերահամարակալվում են, իսկ շապիկները չեն համարակալվում:

109. Տարբեր փաստաթղթերի վերաբերյալ կազմված վարույթների միացումն արգելվում է:

(կետը փոփ. 16.09.2016 N 47-Լ)

110.Փաստաթղթի քննարկման կամ կատարման համար, բանավոր պահանջով, վարույթի հաշվառումն իրականացնող համապատասխան պետական ծառայողը ստորագրությամբ վարույթը տրամադրում է քննարկող կամ կատարող պաշտոնատար անձին, իսկ քննարկման կամ կատարման ավարտից հետո այն վերադարձվում է հաշվառումն իրականացնող համապատասխան պետական ծառայողին, որը վերադարձնելու մասին համապատասխան գրանցում է կատարում վարույթների գրանցման գրքում:

 

7. ՈՐՈՇ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

111.Կոմիտեի նախագահի կամ Կոմիտեի նախագահի տեղակալների կամ Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից ընդունված իրավական ակտերը գրանցվում են «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի իրավական ակտերի գրանցման» գրքում (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 8):

112. Սույն կարգի 111-րդ կետով նախատեսված գրանցման գրքում տվյալ իրավական ակտի գրանցման հերթական համարը և ամսաթիվը իրավական ակտի համարն ու ամսաթիվն են:

113. Իրավական ակտի գրանցումը կատարվում է ստորագրման օրը:

114. Հրամանները կազմվում են համապատասխան ձևաթղթի վրա (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 9, 10, 11):

115.Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալի կամ Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից իրավական ակտը ստորագրելուց հետո Կոմիտեի գործունեությանն առնչվող իրավական ակտերի բնօրինակը և դրա էլեկտրոնային տարբերակը (էլեկտրոնային կրիչով)՝ մեկաշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում են Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժնին, իսկ Դեպարտամենտի գործունեությանը վերաբերող իրավական ակտերը` Դեպարտամենտի կազմակերպամեթոդական, սպասարկման և արարողակարգի վարչությանը` գրանցելու և պահելու համար՝ բացառությամբ անձնակազմին վերաբերող անհատական իրավական ակտերի, որոնք գրանցվում և պահվում են Դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչությունում:

Սույն կետում նշված իրավական ակտերը իրավասու ստորաբաժանման կողմից գրանցվելուց հետո բազմացվում են հասցեատերերի քանակին համապատասխան և հանձնվում Դեպարտամենտի ընդհանուր բաժին: Ընդհանուր բաժինն ապահովում է իրավական ակտերի առաքումը կոմիտեի տարածքային մարմիններ, ստորաբաժանումներ, Դեպարտամենտի տարածքային ստորաբաժանումներ, իսկ Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանումներ և Դեպարտամենտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ հանձնումն ապահովում է իրավական ակտը գրանցող իրավասու ստորաբաժանումը:

116. Դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչությունը գրանցում և պահում է Կոմիտեի, Դեպարտամենտի ծառայողներին և մյուս աշխատակիցներին վերաբերող իրավական ակտերը՝ պաշտոնի նշանակման, ազատման, խրախուսման, տույժի ենթարկելու, կոչում կամ դասային աստիճան շնորհելու, լիազորությունների կասեցման, արձակուրդի, գործուղման և այլն:

117.Ցուցումները, միջնորդագրերը, զեկուցագրերը և այլ գրագրությունները տպվում են համապատասխան պաշտոնատար անձի համար սահմանված ձևաթղթի վրա, իսկ համապատասխան ձևաթուղթ նախատեսված չլինելու դեպքում՝ Կոմիտեի, կա՛մ Կոմիտեի համապատասխան մարմինների, ստորաբաժանումների, կա՛մ Դեպարտամենտի ձևաթղթի վրա (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 12-30 ):

118. Դեպարտամենտից  այլ մարմիններ, կազմակերպություններ ուղարկվող գրությունները ստորագրվում են Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից:

119. (կետն ուժը կորցրել է 16.09.2016թ. N 47-Լ)

120. (կետն ուժը կորցրել է 16.09.2016թ. N 47-Լ)

121.Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալների, Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից անցկացվող օպերատիվ խորհրդակցության արձանագրությունը գրանցվում է «Օպերատիվ խորհրդակցությունների արձանագրությունների գրանցման» գրքում (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 32), իսկ արձանագրության մեկ օրինակը եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է  Կոմիտեի կազմակերպական-վերլուծական բաժին:

122.Օպերատիվ խորհրդակցության արձանագրությանը կցվում են քննարկման համար հիմք հանդիսացած նյութերը, իսկ հետագայում նաև՝ օպերատիվ խորհրդակցությամբ տրված հանձնարարության կատարման մասին տեղեկություն:

123.Կոմիտեում ստացված քրեական գործերը գրանցվում են «Քրեական գործերի գրանցման» գրքում, իսկ նյութերը՝ «Նյութերի գրանցման» գրքում  (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 33, 34):

 

8. ԿԱԶՄՎԱԾ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

124.Կազմված փաստաթղթերը պետք է լինեն պարզ, համառոտ, հիմնավորված, ապահովեն տեղեկատվության ճիշտ և միանշանակ ընկալում, պարունակեն գրանցման և կատարման համար անհրաժեշտ տվյալներ:

125. Եթե տեքստի մեջ կան աղյուսակներ, ապա դրանք պետք է ունենան վերնագրեր, որոնք տեղադրվում են աղյուսակի վերևում՝ միջնամասում՝ աղյուսակի ձախ եզրում, նշվում է աղյուսակ բառը` հերթական համարով: Եթե աղյուսակը մեկն է, ապա այն չի համարակալվում, և աղյուսակ բառը չի նշվում:

126. Արգելվում է ստորագրված փաստաթղթի վրա ջնջում, ուղղում, փոփոխություն կամ լրացում կատարելը:

127. Բոլոր փաստաթղթերը պետք է տպագրվեն հստակ և առանց սխալների:

128. Փաստաթղթի տեքստը պետք է ձևավորված լինի և ունենա լուսանցքներ` ձախ կողմից`  20-30 մմ, աջ կողմից` 10-15 մմ, վերևից և ներքևից` 15-20 մմ:

129. Փաստաթղթի գրառումների համար օգտագործվում են GHEA Grapalat կամ GHEA Mariam տառատեսակները՝ 11 կամ 12 տառաչափերով:

130.Երկու և ավելի էջեր ունեցող փաստաթղթի երկրորդ և հաջորդ էջերը կարող են համարակալվել: Էջերի համարները դրվում են արաբական թվերով, թղթի ստորին հատվածի աջ մասում, առանց կետի կամ գծիկների:

131. Եթե փաստաթղթի պատասխանը կազմվում է հանձնարարությունը տված վերադասի անվամբ, ապա առաքվող փաստաթղթի վերջին թերթի վրա, պաշտոնից մեկ տող ներքև պարտադիր նշվում է կատարողի անվան առաջին տառը, ազգանունը և ծառայողական հեռախոսահամարը: Օրինակ`

կատ. Կ. Մամիկոնյան

 հեռ. 111-222

132.Գրագրության ընթացքում օգտագործվում է A4 (210x297մմ) ձևաչափի թուղթ, իսկ գրաֆիկի կամ աղյուսակի տպագրման համար կարող է օգտագործվել նաև A3 (297x420 մմ) ձևաչափի թուղթ:

133.Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող փաստաթղթաշրջանառությունում օգտագործվում է միայն հայերենով գրված ձևաթուղթը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ուղարկվող փաստաթղթերի համար օգտագործվում է միայն հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն գրված ձևաթուղթը:

134.Ցուցումը, հանձնարարականը, միջնորդագիրը և զեկուցագիրը համապատասխան ձևաթղթի վրա ձևակերպելիս նշվում է տվյալ փաստաթղթի տեսակի անվանումը (ցուցում, հանձնարարական, միջնորդագիր, զեկուցագիր և այլն)՝ բացառությամբ գրությունների:   

 

9. ՀԱՍՑԵԱԳՐՈՒՄԸ

 

135.Փաստաթղթերը կարող են հասցեագրվել ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:

136. Փաստաթղթի հասցեատիրոջ մասին նշվում է ձևաթղթի վերին աջ անկյունում:

137. Եթե հասցեագրված փաստաթղթի մեջ չի նշվում պաշտոնատար անձի անունը, ապա իրավաբանական անձանց, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների անվանումները գրվում են  ուղղական հոլովով:

Օրինակ`

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարություն

138. Եթե փաստաթուղթն ուղարկվում է պաշտոնատար անձին, ապա իրավաբանական անձանց, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների անվանումները պաշտոնի հետ միասին նշվում է ուղղական, իսկ հասցեատիրոջ ազգանունը` տրական հոլովով (կարող է պաշտոնից հետո նշվել նաև կոչումը կամ դասային աստիճանը):

Օրինակ`

Հայաստանի Հանրապետության քննչական

կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական

քննչական գլխավոր վարչության պետ,

արդարադատության գնդապետ Հ. Գրիգորյանին

139.Եթե փաստաթուղթն ուղարկվում է մի քանի համանման ստորաբաժանումների կամ կազմակերպությունների, ապա դրանց անվանումները ձևաթղթում նշվում են ընդհանրացված:

Օրինակ`

ՀՀ քննչական կոմիտեի մարմինների և

ստորաբաժանումերի պետերին

140.Մի քանի հասցեատերերի ուղարկվող փաստաթղթի վրա նշվում են բոլոր հասցեատերերը` երկրորդ հասցեատիրոջից սկսած, յուրաքանչյուրի դիմաց ավելացնելով պատճենը բառը և ուղարկվող բոլոր օրինակները տպագրվում են ձևաթղթի վրա:

141.Փաստաթղթի ծրարի հասցեագրումը կատարվում է փոստային հասցեների լրացման կանոններին համապատասխան:

142. Պետական մարմիններ, Կոմիտեի մարմիններ և դրանց տարածքային ստորաբաժանումներ ուղարկվող փաստաթղթերի ծրարի վրա հասցե չի նշվում: Միայն նշվում է պետական մարմնի կամ ստորաբաժանման անվանումը:

143. Ֆիզիկական անձանց հասցեագրվող փաստաթղթի և ծրարի վրա նշվում է ստացողի անունը և ազգանունը, այնուհետև` փոստային հասցեն` փողոցի անվանումը, շենքի (տան), բնակարանի համարները կամ հասցեի փոխարեն նշվում է քաղաքացու բաժանորդային արկղը: Այն բնակավայրը, որտեղ հասցե չկա ց՚պահանջ, նշվում է միայն բնակավայրի անվանումը, փոստային բաժանմունքի համարը (ինդեքսը), քաղաքի կամ մարզի անվանումը:

Օրինակներ`

Արմեն Սիմոնյան                        Արմեն Սիմոնյան                           Արմեն Սիմոնյան

Սարյան փող., 22, բն. 25             Բ/Ա 28                                          գ. Դալար      

                                              0010 ԵՐԵՎԱՆ                                 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, 0727

144. Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող առաքումների համար ծրարի վրա նշված հասցեի տողերի քանակը պետք է լինի երեքը՝ բացառությամբ իրավաբանական անձանց, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաքվող ծրարների վրա նշված հասցեների: Օրինակ`

Արմեն Սիմոնյան                         Արմեն Սիմոնյան                            Արմեն Սիմոնյան                           

Սարյան փող., 22, բն. 25             գ. Դալար                                      Գլխավոր տնօրեն                            

0002 ԵՐԵՎԱՆ                            0727 ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ                      Արագիլ ՓԲԸ                                 

                                                                                                   Գ. Լուսավորչի փող.,               

                                                                                                   340015 ԵՐԵՎԱՆ

145. Միջազգային առաքումների համար` չորրորդ  տողում մեծատառերով նշվում է միայն ստացող կամ ուղարկող երկրների անվանումը՝ բացառությամբ իրավաբանական անձանց, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաքվող ծրարների վրա նշված հասցեների: Վերջիններիս դեպքում պետության անվանումը նշվում է վերջին տողում:

Օրինակ`

Armen Simonyan                          Армен Симонян

Saryan str. 22 apt 25                     ул. Сарян 22, кв. 25

0002 YEREVAN                              0002 Ереван   

ARMENIA                                      Армения

 

Armen Simonyan                           Армен Симонян

eneral Director                              Генеральный директор

 “Aragil” CJSC                                ЗАО ”Арагил”                  

G. Lusavorchi str. 34                       ул. Г. Лусаворича 34,

 0015 YEREVAN                               0015 Ереван 

 ARMENIA                                       Армения

 

146. Եթե ծրարն ուղարկվում է պաշտոնատար անձի, ապա ծրարի վրա լրացվում են պաշտոնատար անձի անուն-ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, իրավաբանական անձի, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը, փողոցի անվանումը, շենքի համարը, ինդեքսը, քաղաքի կամ բնակավայրի անվանումը, իսկ այլ երկրներ առաքելու դեպքում նաև պետության անվանումը:

Օրինակ`

Արմեն Սիմոնյան             Армен Симонян                                     Armen Simonyan

Գլխավոր տնօրեն           Генеральный директор                           General Director

Արագիլ  ՓԲԸ                  ЗАО “Арагил”                                         “Aragil” CJSC

Գ. Լուսավորչի փող., 34     ул. Г. Лусаворчи 34                              G. Lusavorchi str. 34

0015 ԵՐԵՎԱՆ                  0015    ЕРЕВАН                                      0015 YEREVAN

                                    AРMEНИЯ                                                ARMENIA

 

147. Միջազգային առաքումների համար ծրարի վրայի հասցեն լրացվում է միջազգային որևէ լեզվով` անգլերեն կամ ռուսերեն, կամ ֆրանսերեն և արաբական թվերով:

148. Միջազգային առաքումների համար Հայաստանի Հանրապետության փոստային հասցեն ծրարի վրա կարող է լրացվել նաև լատինատառ հայերեն բառերով:

149. Ծրարի վրա հասցեի յուրաքանչյուր տողի նիշերի քանակը (այդ թվում՝ բառերի միջև ազատ տեղերը) չպետք է գերազանցի քառասունը:

150. Հասցեում կարող են օգտագործվել միայն կետ, ստորակետ, գծիկ կետադրական նշանները:

151. Հասցեի տողերը պետք է հավասարեցված լինեն ձախից:

152. Ստացողի հասցեն պետք է լրացվի ծրարի ներքևի աջ անկյունում, իսկ ուղարկողի հասցեն՝ վերին ձախ անկյունում:

153.Հասցեներում փողոցների և հրապարակների բաղադրյալ անունների գոյական կամ գոյականական բառակապակցություն լրացումը փողոց, պողոտա կամ հրապարակ լրացյալի հետ, որպես կանոն, գործածվում է սեռական-տրական հոլովաձևով: Օրինակ` Բակունցի փողոց, Արցախի փողոց, Ծերեթելու փողոց, Մաշտոցի պողոտա, Պուշկինի փողոց, Չարենցի փողոց, Րաֆֆու փողոց, Տպագրիչների փողոց, Աղբյուր Սերոբի փողոց, Հրաչյա Քոչարի փողոց, Տիգրան Մեծի պողոտա, Արշակունյաց պողոտա, Մայիսի 9-ի փողոց, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ և այլն:

154.Փողոցների և հրապարակների բաղադրյալ անունների` -յան և -յանց ածանցներով կազմված ազգանուն լրացումը փողոց, պողոտա կամ հրապարակ լրացյալի հետ գործածվում է ուղղական հոլովաձևով: Օրինակ՝ Աբովյան փողոց, Թումանյան փողոց, Սուրենյանց փողոց, Ալեք Մանուկյան փողոց, Հակոբ Պարոնյան փողոց, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, Շահումյան հրապարակ:

155.Փողոցների և հրապարակների բաղադրյալ անունների ինչպես գոյական, այնպես էլ ածական լրացումները` իբրև հատուկ անուններ, այլ լեզուներով գործածվելիս չեն թարգմանվում: Օրինակ` Սարյան փող, óë. Ñàðüÿí, Saryan str.¦, §·. ¸³É³ñ, ñåëî Äàëàð, vil. Dalar¦:

156. Փոստային հասցեներում թույլատրվում է անվանումների, կրճատումների, տառադարձումների և թարգմանությունների հետևյալ գրելաձևերը.

հայերեն

ռուսերեն

անգլերեն

ֆրանսերեն

հայերեն լատինատառ

քաղաք-ք.

город-г.

city

Ville

qaghaq

շրջան-շրջ.

район- рн.

region

Region

shrjan

գյուղ-գ.

село-с

village-vil.

village-vill.

gyugh

ավան

поселок-пос

housing estate

Bourge

avan

հրապարակ-հր.

площадь-пл.

square-sqr.

Place

hraparak

զանգված-զ.

массив-м.

block

Massif

zangvats

թաղամաս-թաղ.

квартал

quarter

Quartier

teghamas

պողոտա-պող.

проспект-пр.

avenue-ave

avenue-ave

poghota

փողոց-փող.

улица-ул.

street-str.

Rue

poghots

փակուղի

тупик-туп.

deadlock

Impasse

pakughi

նրբանցք-նրբ.

переулок-пер.

alley

Ruelle

nrbantsq

շենք-շ.

здание-зд.

building-bld

Batiment

shenq

տուն-տ.

дом-д.

house

Maison

tun

բնակարան-բն.

квартира-кв.

apartment-apt.

apartment-app.

bnakaran

բաժ. արկղ-բ/ա

абон.ящик-а/я

postal office box-P.O.B

case postale

abonentayin arkgh

 

հայերեն

ռուսերեն

անգլերեն

ֆրանսերեն

հայերեն լատինատառ

առաջին

первый

first

premier

arajin

երկրորդ

второй

second

deuxieme

erkrord

զբոսայգի

парк

park

parc

zbosaygi

խճուղի

шоссе

highway

chaussee

khchughi

կայարան

станция

station

gare

kayaran

կենտրոն

центр

center

centre

kentron

կիրճ

ущелье

canyon

gorge

kirch

հարկ

этаж

floor

etage

hark

մասնաշենք

корпус

building

batiment

masnashenq

մարզ

область

marz

marz

marz

միկրոշրջան

микрорайон

micro

micro

mikroshrjan

մուտք

подьезд

entrance

entree

mutq

նկուղային հարկ

подвальный этаж

basement

sous-sol

nkughayin hark

սենյակ

комната

room

chambre

senyak

 

10. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՄՍԱԹԻՎԸ

157. Փաստաթղթի ամսաթիվ է համարվում այն գրանցելու կամ ստորագրելու օրը, իսկ համատեղ ընդունած փաստաթղթերի համար` վերջին պաշտոնատար անձի ստորագրման օրը:

158. Ամսաթիվը նշում է փաստաթուղթը ստորագրող կամ հաստատող անձը` արաբական թվերով, ձևաթղթում նախատեսված տեղում, իսկ առանց ձևաթղթի` փաստաթղթի երկրորդ օրինակի վրա, ամսաթիվը նշվում է տեքստից վերև` ազատ մասում, ըստ հարմարության, սակայն թվանշանները միմյանցից առանձնացվում են կետերով (ամսվա օրը, ամսվա հերթական համարը, տարվա չորս թիվը): Եթե ամսվա օրը կամ ամսվա համարը միանիշ թիվ է, ապա թվից առաջ դրվում է զրո (օրինակ` 01.01.2014թ.): Նույն կարգով են նշվում նաև փաստաթղթերի շարժի, մակագրությունների և կատարման բոլոր գործավարական ամսաթվերը:

159. Փաստաթղթերի կազմման ընթացքում կարող է կիրառվել նաև ամսաթվի բառաթվային ձևը (օրինակ` 2014թ. հոկտեմբերի 10, 2014թ. առաջին կիսամյակ):


11. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ

 

160. Փաստաթուղթը կարող է ունենալ վերնագիր, որը պետք է առավելագույնս հակիրճ և ճշգրիտ արտացոլի փաստաթղթի բովանդակությունը:

161.Վերնագիրը պետք է քերականորեն համադրվի փաստաթղթի անվան հետ (օրինակ` հրաման (ինչի՞ մասին) ...ստեղծելու մասին, արձանագրություն (ինչի՞) ...կոլեգիայի նիստի):

162.Մի շարք հարցերի վերաբերյալ փաստաթղթի վերնագիրը ձևակերպվում է ընդհանրացված:

163.Վերնագրի վերջում վերջակետ կամ որևէ այլ կետադրական նշան չի դրվում:

 

12. ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԱՌԴԻՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

164. Առդիրի առկայության մասին վավերատարրը (ռեկվիզիտը) դրվում է տեքստից հետո՝ ստորագրությունից  առաջ: Օրինակ`

Առդիր`  …  թերթ:

165. Եթե առդիրները հատորավորված են (նյութեր, քրեական գործեր և այլն), ապա նշվում են նաև հատորները և թերթերի քանակը: Օրինակ`

Առդիր` 1-ին հատոր` … թերթ,

2-րդ հատոր` … թերթ:

166. Եթե փաստաթղթին կցվում են անձնական փաստաթղթեր (անձնագիր, դիպլոմ և այլն), ինչպես նաև փաթեթներ կամ իրեր, ապա դրանք թվարկվում են` նշելով բնորոշ հատկանիշները` համարներ, ազգանուններ, անուններ և այլն: Օրինակ`

Առդիր` Ա.Պետրոսյանի 2007թ. Երևանի պետական համալսարանը  

ավարտելու մասին N Ա100509 դիպլոմը` … թերթ:

167.Մեծ քանակությամբ առդիրների դեպքում կազմվում է առանձին ցուցակ, իսկ փաստաթղթի մեջ տեքստից հետո նշվում է այդ մասին: Օրինակ`

Առդիր` համաձայն ցուցակի` ... թերթ:    


13. ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


168.Ստորագրություն վավերատարրը (ռեկվիզիտը) բաղկացած է փաստաթուղթն ստորագրող անձի պաշտոնի անվանումից,  ստորագրությունից, նրա անվան սկզբնատառից և ազգանունից (էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության դեպքում նաև էլեկտրոնային թվային ստորագրությունից):

Եթե փաստաթուղթը ձևակերպված է համապատասխան պաշտոնատար անձի համար սահմանված ձևաթղթի վրա, ապա նշվում է միայն պաշտոնատար անձի անվան սկզբնատառը և ազգանունը, իսկ հակառակ դեպքում` պաշտոնի անվանումը: Կարող է նշվել նաև կոչումը, կա՛մ դասային աստիճանը, կա՛մ Հարգանքով նշումը:

Օրինակ 1`

արդարադատության գնդապետ`        անվան սկզբնատառ և ազգանուն

Օրինակ 2`

քրեական գործերի քննության աջակցության վարչության պետ`

արդարադատության փոխգնդապետ` անվան սկզբնատառ և ազգանուն

169. Հանձնաժողովի, աշխատանքային խմբի նախապատրաստած փաստաթղթում նշվում է ոչ թե այն նախապատրաստող անձանց պաշտոնների անվանումները, այլ հանձնաժողովում նրանց պարտականությունը բնորոշող անվանումը: Օրինակ`

Հանձնաժողովի նախագահ`              անվան սկզբնատառ և ազգանուն  

Հանձնաժողովի անդամներ`               անվան սկզբնատառեր և ազգանուններ

Հանձնաժողովի քարտուղար՝           անվան սկզբնատառ և ազգանուն

 170.Եթե փաստաթուղթն ստորագրում են մի քանի պաշտոնատար անձինք, ապա ստորագրություններն, ըստ նրանց զբաղեցրած պաշտոնների, հերթականությամբ տեղադրվում են իրար տակ: Օրինակ`

Հայաստանի Հանրապետության

քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ՝         անվան սկզբնատառ և  ազգանուն

………… վարչության պետ՝                               անվան սկզբնատառ և  ազգանուն

171. Եթե փաստաթուղթը ստորագրում են հավասարազոր պաշտոն զբաղեցնող մի քանի անձինք, ապա ստորագրությունները տեղադրվում են հավասար մակարդակների վրա, օրինակ`

          ............................ բաժնի պետ՝                     .............................. բաժնի պետ՝

          (ստորագրություն)                                                     (ստորագրություն)

           անվան սկզբնատառ և  ազգանուն          անվան սկզբնատառ և ազգանուն

172. Եթե պաշտոնատար անձի պարտականությունների կատարումը սահմանված կարգով (հիվանդություն, արձակուրդ, գործուղում և այլն) հանձնարարվել է այլ պաշտոնատար անձի, ապա վերջինս ստորագրում է որպես պաշտոնակատար:

Օրինակ`

............................ վարչության պետի

պաշտոնակատար՝                                       անվան սկզբնատառ և  ազգանուն 

173. Այլ տեսակի ձևակերպումներ չեն թույլատրվում:
14. ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  ԵՎ  ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

174. Հաստատում պահանջող փաստաթղթերում հաստատման մասին վկայող վավերատարրը (ռեկվիզիտը) տեղադրվում է փաստաթղթի վերին աջ անկյունում, տեքստից առաջ և բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից` «Հաստատում եմ» բառից, փաստաթուղթը հաստատող անձի պաշտոնից, նրա ստորագրությունից, անվան սկզբնատառից և ազգանունից, ամսաթվից (կարող է պաշտոնից հետո նշվել նաև կոչումը կամ դասային աստիճանը):

Օրինակ`

Հաստատում եմ`

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ,

(ստորագրություն)     անվան սկզբնատառ և ազգանուն

 10.10.2014թ.

175. Համաձայնություն պահանջող փաստաթղթերում համաձայնեցման մասին վավերատարրը (ռեկվիզիտը) տեղադրվում է «Ստորագրություն» վավերատարրից ներքև, փաստաթղթի ներքևի ձախ անկյունում և բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից` «Համաձայն եմ» բառից, փաստաթուղթը հաստատող անձի պաշտոնից, նրա ստորագրությունից, անվան սկզբնատառից և ազգանունից, ամսաթվից (կարող է պաշտոնից հետո նշվել նաև կոչումը կամ դասային աստիճանը): Օրինակ`

Համաձայն եմ`

ՀՀ քննչական կոմիտեի ………., վարչության պետ,

արդարադատության գնդապետ` (ստորագրություն)         անվան սկզբնատառ և ազգանուն

 10.10.2014թ.

176. Եթե Համաձայնություն վավերատարրերը մի քանիսն են, ապա դրանք կարող են տեղադրվել նույն մակարդակի վրա` հորիզոնական կամ ուղղահայաց շարքերով: Բազմաքանակ համաձայնությունների դեպքում առանձին թղթի վրա ձևավորվում է Համաձայնեցման թերթիկ: Այդ դեպքում Ստորագրություն վավերատարրից հետո նշվում է` Համաձայնեցման թերթիկը կցվում է:

177. Եթե փաստաթղթի համաձայնեցումը կատարվում է կոլեգիալ մարմնի կամ գրության միջոցով, ապա Համաձայնեցված է վավերատարրը ձևակերպվում է Ստորագրություն վավերատարրից հետո նշելով այն փաստաթղթի տվյալները, որով կատարվել է համաձայնեցումը` Համաձայնեցված է ……. վարչության պետի 10.10.2014թ. N …… գրությամբ:

178. Փաստաթղթի նախագծի համաձայնեցման ձև է նաև նշագրումը (վիզա), որն իր մեջ ներառում է նշագրողի ստորագրությունը, անվան առաջին տառը, ազգանունը և նշագրման ամսաթիվը: Անհրաժեշտության դեպքում նշվում է նաև պաշտոնը:

179. Նշագրումը դրվում է փաստաթղթի առաջին օրինակի յուրաքանչյուր թերթի դարձերեսին, իսկ փաստաթղթերի առաքման դեպքում նշագրումը նույն ձևով կատարվում է երկրորդ օրինակի վրա:

180.Դիտողությունների և առաջարկությունների մասին պարտադիր զեկուցվում է փաստաթուղթն ստորագրողին:
15. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
181.Պատճենահանված փաստաթուղթը պետք է արտացոլի բնօրինակում եղած բոլոր վավերատարրերը:

182.Պատճենահանումը կատարվում է համապատասխանաբար A4 կամ A3 ձևաչափի թղթի վրա:

183.Պատճենահանումը ձևաթղթի վրա արգելվում է:

184.Պատճենահանված փաստաթղթի առաջին թերթի վերին աջ անկյունում անհրաժեշտության դեպքում  նշվում է պատճեն բառը, իսկ փաստաթղթի պատճենի վերջին էջի «Իսկականի հետ ճիշտ է» վավերատարրերից հետո պետք է լինի պատճենի իսկությունը վավերացնող պաշտոնատար անձի անվան սկզբնատառը, ազգանունը, ստորագրությունը, ամսաթիվը, ինչպես նաև  նշում` զբաղեցրած  պաշտոնի վերաբերյալ:

Օրինակ`

Իսկականի հետ ճիշտ է`

գլխավոր մասնագետ                             անվան սկզբնատառ և  ազգանուն

                                                                                      10.10.2014թ.

185.Պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կամ ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց տրամադրելու համար նախատեսված փաստաթղթի պատճենի իսկությունը վավերացնող ստորագրության վրա դրվում է Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով կլոր կնիքը:

 
 

16. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ  ԵԼՔԱԳՐՈՒՄԸ  ԵՎ  ԱՌԱՔՈՒՄԸ
 

 

186. Փաստաթղթի առաքում նշանակում է` տվյալ փաստաթուղթը պաշտոնապես այլ անձի հանձնելը կամ ուղարկելը` փոստային,  էլեկտրոնային կապի միջոցներով, առձեռն կամ ֆաքսիմիլային եղանակով: Առաքվող բոլոր փաստաթղթերը ենթակա են ելքագրման, բացառությամբ` հրամանների և հանձնարարականների:

187.Եթե փաստաթուղթը ենթակա չէ ելքագրման (տեղեկանք, արձանագրություն, վարույթ և այլն), ապա դրանց առաքման համար պատրաստվում է ուղեկցական գրություն՝ բացառությամբ հրամանների և հանձնարարականների:

188.Առաքվող փաստաթղթերի ելքագրումը կատարվում է միայն համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից փաստաթուղթն ստորագրելուց հետո:

189.Առաքվող փաստաթուղթը ելքագրվում է համապատասխան պետական ծառայողի կողմից Ելքի փաստաթղթերի գրանցման գրքում (այսուհետ` ելքի գրանցման գիրք) (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 35), իսկ քրեական գործերը և նյութերը՝ համապատասխանաբար «Քրեական գործերի գրանցման» կամ «Նյութերի գրանցման» գրքերում:

(կետը լրաց. 16.09.2016 N 47-Լ)

190. Ելքագրվող փաստաթղթի վրա նշվում է ելից համարը, որն իր մեջ ներառում է ելքագրողի դասիչը, կարգագրի համարը (կարգագրի համարը դասիչից բաժանվում է կոտորակի թեք գծով), ելքի փաստաթղթերի գրանցման գրքի հերթական համարը և տարեթվի վերջին երկու նիշը:

191. Ելից համարը նշվում է ձեռագրով` փաստաթղթի վերին ձախ մասում, իսկ ձևաթղթում` այդ նպատակով նախատեսված տեղում:

192.Այլ պետություններ ուղարկվող գրագրությունները, որպես կանոն, կազմվում են ռուսերենով կամ անգլերենով և վավերացվում Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով կլոր կնիքով:

193.Եթե փաստաթղթի պատրաստմանը մասնակցել է մեկից ավել պաշտոնատար անձ, ապա ելից համարը նշվում է ըստ նախաձեռնող կամ փաստաթղթի համար պատասխանատու համապատասխան պաշտոնատար անձի կամ ստորաբաժանման դասիչի:

194. Յուրաքանչյուր ելքագրվող փաստաթուղթ պետք է համակարգչային շտեմարանում գրանցվի և ունենա իր էլեկտրոնային պատճենը, բացառությամբ սույն կարգի 195-րդ կետով նախատեսված դեպքերի, որի էլեկտրոնային պատճենի իսկությունն ապահովում է Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի ծառայողը: Ըստ անհրաժեշտության` փաստաթղթի էլեկտրոնային պատճենի իսկությունը կարող է հավաստվել այն ստորագրած պաշտոնատար անձի կողմից:

195.Ելքագրվող փաստաթղթերից համակարգչային շտեմարան ներմուծելու համար էլեկտրոնային եղանակով պատճենահանվում է ուղեկցական կամ հիմնական փաստաթուղթը և առդիր նյութերը՝ բացառությամբ անձնական, քրեական գործերի, նյութերի, որոնք  համակարգչային շտեմարան չեն մտցվում:

196. Չի թույլատրվում ելքագրված փաստաթղթերի բնագրային տեքստում կամ էլեկտրոնային պատճենում որևէ նշում կամ փոփոխություն կատարել:

197. Փաստաթուղթը ելքագրվում է աշխատանքային ժամերին` անմիջապես ստորագրվելուց հետո: Աշխատանքային ժամերից հետո փաստաթուղթ չի ելքագրվում, բացառությամբ սույն կարգի 198-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

198. Ոչ աշխատանքային օրերին կամ ժամերին դատախազություն, դատարան ներկայացվող դատավարական փաստաթղթերի կամ դրանց ուղեկցական գրության վրա  տվյալ օրվա ամսաթիվը, ելից համարը կարող է դրվել Կոմիտեի մինչդատական վարույթ իրականացնող ծառայողի կողմից՝ համապատասխան պետական ծառայողի կողմից  նախապես հայտնած ելքի փաստաթղթերի գրանցման գրքի հերթական համարին համապատասխան:

Ոչ աշխատանքային ժամերին կամ օրերին ստորագրված փաստաթուղթը համապատասխան պետական ծառայողի կողմից ելքագրվում է հաջորդ աշխատանքային օրվա սկզբում՝ տվյալ աշխատանքային  օրվա ամսաթվով:

199. Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանման, Դեպարտամենտի կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից ելքագրված փաստաթուղթն անմիջապես հանձնվում է ընդհանուր բաժին` վերջինիս միջոցով առաքելու համար, իսկ Կոմիտեի մյուս մարմինների և ստորաբաժանումների փաստաթղթերը ելքագրվում և առաքվում են Դեպարտամենտի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման միջոցով:

200. Ուղարկվող փաստաթուղթն առաքման է հանձնվում բաց վիճակում, հասցեի նշումով:

201. Համապատասխան պետական ծառայողն առաքումից առաջ պարտավոր է ստուգել փաստաթղթի հասցեագրման ճշտությունը, ելից համարն ու ամսաթիվը, առդիրի և համապատասխան ստորագրության առկայությունը,  պատճենների անհրաժեշտ քանակը:

202. Անճշտությամբ կազմված փաստաթուղթը չի առաքվում և վերադարձվում է կատարողին:

203. Համապատասխան պետական ծառայողն ստուգումն ավարտելուց հետո ստորագրում է ստորաբաժանման ելքի  գրանցման գրքում` նշելով անվան առաջին տառը, ազգանունը և ամսաթիվը:

204. Մեկ հասցեատիրոջն ուղարկվող փաստաթուղթը, որպես կանոն, անկախ փաստաթղթի ծավալից, զետեղվում է մեկ ծրարի մեջ:

205. Փաստաթղթերն առաքման են հանձնվում համապատասխան քանակի պատճեններով (ըստ հասցեատերերի քանակի):

206. Եթե փաստաթղթի ելքագրման և առաքման հանձնելու ամսաթվերի տարբերությունը գերազանցում է մեկ աշխատանքային օրը, ապա համապատասխան պետական ծառայողն այդ մասին զեկուցում է վերադասին:

207. Ուղարկման համար ստացված փաստաթուղթն առաքվում է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ հրատապ կատարում պահանջող փաստաթուղթն առաքվում է անհապաղ:

208. Առաքվող փաստաթուղթը (ծրարը), փաթեթը կամ ծանրոցը փոստային կապով համարվում է հանձնված կամ ուղարկված, երբ ծրարը, փաթեթը կամ ծանրոցը հանձնվում է սահմանված ձևի ռեեստրով կամ ցուցակով, որի մեջ նշվում է փոստային կանոններով սահմանված անհրաժեշտ տվյալներ:

209.Ռեեստրը կամ ցուցակը կազմվում է երկու օրինակից, որոնցից մեկ օրինակը տեղեկատվության համար մնում է առաքողի մոտ:

210. Փոստային մարմնի կողմից առաքված ծրարի վերադարձման մասին նշվում է ուղարկման ռեեստրում կամ ցուցակում, որից հետո նույն տեղում կատարված ստորագրությամբ տրվում է ծրարն ուղարկողին` նշելով անվան առաջին տառը, ազգանունը և ամսաթիվը:

211. Առձեռն հանձնվող փաստաթղթերը կարող են չծրարավորվել:

212. Առձեռն ստացողը ստորագրում է ելքի գրանցման գրքում կամ փաստաթղթի երկրորդ օրինակի վրա`  նշելով անվան առաջին տառը, ազգանունը և ամսաթիվը, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև պաշտոնը:

213. Փաստաթղթի երկրորդ օրինակի վրա ստանալու մասին նշումով առաքելու դեպքում փաստաթուղթը հանձնողն է ստորագրում ելքի գրանցման գրքում` նշելով առձեռն առաքման մասին, ինչպես նաև՝ իր անվան առաջին տառը, ազգանունը և ամսաթիվը:

214.Փաստաթուղթն էլեկտրոնային կապի միջոցով առաքելու դեպքում ուղարկողն ստուգում է հասցեատիրոջը հասնելու հանգամանքը և այդ մասին գրառում կատարում ելքի գրանցման գրքում` նշելով իր անվան առաջին տառը, ազգանունը, ամսաթիվը և էլեկտրոնային կապի միջոցը, որով ուղարկվել է փաստաթուղթը:

215.Եթե էլեկտրոնային կապի միջոցներով ուղարկվում է առաքվող փաստաթղթի առաջին օրինակի ամբողջ պատճենը, ապա այն կարող է առաքման համար փոստին չհանձնվել: Սույն կետով նախատեսված ընթացակարգը չի կիրառվում անձնական փաստաթղթերի (անձնագիր, վկայական, դիպլոմ և այլն) առաքման դեպքում:

216. Առաքման ժամանակ ստուգվում է ուղարկվող փաստաթղթի էլեկտրոնային գրանցումը:

217.Պարտադիր ստացականով կամ պատվիրված փոստով առաքվում են դրամ, բաժնետոմսեր, արժեթղթեր և այլ նյութական արժեքներ, անձնական փաստաթղթեր (անձնագիր, վկայական, դիպլոմ և այլն), ինչպես նաև՝ ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:

218.Դեպարտամենտի տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով առձեռն ստացվող փաստաթղթերը, նյութերը և քրեական գործերը հասցեատիրոջն են հանձնվում Սուրհանդակի միջոցով ուղարկվող փաստաթղթերի գրանցման գրքով (սույն կարգի հավելված N 2-ի Ձև 36):

17. ԿԱՐԳԱԳՐԵՐԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ   ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ  ԿԱԶՄՈՒՄԸ

 

219. Կարգագիրն ավարտված համասեռ փաստաթղթերի կամ վարույթների թղթապանակ է:

220. Դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից սահմանված օրինակելի ձևին համապատասխան՝  Կոմիտեի մարմինների, ստորաբաժանումների պետերի, Դեպարտամենտի կառուցվածքային  ստորաբաժանումների պետերի կողմից հաստատվում է տվյալ ստորաբաժանման կարգագրերի անվանակարգը, որի մեկ օրինակը հանձնվում է Դեպարտամենտի ընդհանուր բաժին:

221. Ծրարում եղած փաստաթուղթը կարգագրին կցելուց առաջ ծրարից հանվում է և ծրարին ամրակցելով համարակալվում:

222. Յուրաքանչյուր կարգագրին կցվում է 250-ից ոչ ավել թերթ:

223. Եթե փաստաթղթերը շատ են, ապա կազմվում է կարգագրի երկրորդ հատորը, որին տրվում է առաջին հատորի համարը, և այն լինում է առաջին հատորի շարունակությունը:

224. Յուրաքանչյուր տարի, ըստ կարգագրերի անվանակարգի, բացվում է նոր կարգագիր:

225. Չի թույլատրվում նախորդ տարվա կարգագրում կցել ընթացիկ տարվա փաստաթուղթ կամ վարույթ՝ բացառությամբ նախկին տարիների վարույթներին կցվող փաստաթղթերի, քանի դեռ գրագրություն է տարվում նույն հարցի վերաբերյալ:

226. Համապատասխան մակագրությամբ կարգագրին փաստաթուղթ կցելու թույլտվություն տալիս է հանձնարարությունը տված վերադասը:

227. Արգելվում է կարգագրում առանց համապատասխան մակագրության, այն է` կցել կարգագրին, փաստաթուղթ կցելը կամ էլ այնպիսի փաստաթուղթ կցել, որը չի վերաբերում կարգագրի բովանդակությանը կամ սևագրություն է կամ արդեն իսկ կցված փաստաթղթի կրկնօրինակ է (պատճեն), կամ անձնական փաստաթուղթ է և ենթակա է վերադարձման:

228.Անձնական փաստաթուղթը վերադարձվում է, իսկ կարգագրին կցվում է դրա պատճենը:

229. Եթե վերադասի հանձնարարությամբ անձնական փաստաթուղթը չի վերադարձվում, ապա այն դրվում է առանձին ծրարի մեջ, որը կցվում է կարգագրին և համարակալվում է` պարտադիր կցելով փաստաթուղթը չվերադարձնելու մասին վերադասի հանձնարարությունը:

230. Տարբեր կարգագրերը ընթացիկ տարում միացնելն արգելվում է, դրանք կարող են միացվել կարգագրերի անվանակարգում համապատասխան փոփոխություն կատարելուց հետո` ընթացիկ տարվա ավարտից հետո:

231. Կարգագիրը Կոմիտեի կամ Դեպարտամենտի որևէ ծառայողի չի տրվում, համապատասխան պետական ծառայողի կողմից տրվում է միայն պահանջված փաստաթուղթը և միայն համապատասխան գրքում (մուտքի կամ ելքի կամ վարույթների գրանցման գրքում) կարգագրից փաստաթղթի տրման մասին նշում կատարելուց հետո: Նշումը կատարվում է գրքի այն սյունակում, որտեղ գրանցված է փաստաթուղթը կարգագրին կցելու մասին:

Կարգագրից փաստաթղթի հատկացման վերաբերյալ ստացողը ստորագրելուց հետո նշում է անվան առաջին տառը, ազգանունը և ամսաթիվը, իսկ վերադարձնելու դեպքում ստորագրում է համապատասխան պետական ծառայողը` նշելով վերադարձման ամսաթիվը:

232.Յուրաքանչյուր կարգագրին անվանակարգից տրվում է համար և վերնագիր (կարգագրերի վերնագրերը ձևակերպվում են սեղմ` փաստաթղթերի բովանդակության հիման վրա): Օրինակ`

2 – ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալների հրամաններ,

2(1) – ՀՀ քննչական կոմիտեի անձնակազմին առնչվող հրամաններ:

233. Կարգագրերից կամ վարույթներից առանց վերադարձնելու պայմանի փաստաթուղթ վերցնելը կամ տալը կատարվում է բացառիկ դեպքերում` Կոմիտեի նախագահի կամ նրա տեղակալի թույլտվությամբ` պարտադիր կերպով կարգագրին կամ վարույթին կցելով հանված փաստաթղթի վավերացված պատճենը, ինչպես նաև բնօրինակը վերցնելու  պատճառների մասին տեղեկանքը: 

 

 

 


Մեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի